IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

2 Pages V   1 2 >

phieulang
Posted on: Apr 28 2005, 07:52 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102

// fen on move 11: r3kaer1/4a4/1c2e1h2/p2R4p/2phC4/6P2/P1P1P3P/HC4H2/4A4/R1EAK3c w - - - 1
// movefirst for this fen: red
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3310 · Replies: 2 · Views: 35,364

phieulang
Posted on: Apr 28 2005, 07:15 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Phương án B:
// fen on move 0: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1
// movefirst for this fen: red
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3308 · Replies: 11 · Views: 93,605

phieulang
Posted on: Apr 28 2005, 07:00 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Phương án A:
// fen on move 6: r2akae2/9/4e4/p3p3p/3c5/5r3/P3P1P1P/H1C1K1H2/1c2C4/R1EAhAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3306 · Replies: 11 · Views: 93,605

phieulang
Posted on: Apr 28 2005, 06:47 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102
// fen on move 5: r2akaer1/9/1c2e4/p3p3p/3c5/6R2/P3P1P1P/H1ChC1H2/4K4/R1EA1AE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3305 · Replies: 11 · Views: 93,605

phieulang
Posted on: Apr 28 2005, 06:39 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102
// fen on move 9: r1eakaer1/9/1c4h2/p3p3p/6Rc1/3h5/P3P1P1P/2C1C1H2/9/RHEAKAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3304 · Replies: 11 · Views: 93,605

phieulang
Posted on: Apr 28 2005, 05:34 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102
// fen on move 0: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1
// movefirst for this fen: red
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3299 · Replies: 1 · Views: 30,869

phieulang
Posted on: Apr 28 2005, 04:50 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102

// fen on move 11: 4kae2/4a3r/1c2ec2h/p1p1C1p1p/9/2P4R1/P3P1P1P/2r3H2/4A4/1RE1KAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3298 · Replies: 1 · Views: 30,869

phieulang
Posted on: Apr 21 2005, 06:30 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Nước thứ 10, nếu Xanh chơi Chốt 3 tấn 1, thay vì Sĩ 4 tấn 5:
// fen on move 0: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR b - - - 1
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3125 · Replies: 5 · Views: 52,105

phieulang
Posted on: Apr 21 2005, 06:28 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102

// fen on move 17: 1re1kaeC1/3Ra4/h2c5/pC2p3p/2p2rpR1/9/P3P1c1P/4E1H2/4A4/4KAE2 b - - - 1


Nếu Đỏ quyết định bỏ quân tấn công bằng nước tấn Pháo giác phối hợp với xong Xa đánh đòn quyết định.

// fen on move 8: 2e1kaR1C/3Ra4/h8/p3p3p/2p4r1/6p2/c3P3P/4E1H2/9/1r1AKAE2 b - - - 1


Xanh không có cách gì đỡ được nước Xa 3 thối 1, chiếu Tướng rồi tiếp tục bình 5 ăn Sĩ chiếu bí.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3124 · Replies: 5 · Views: 52,105

phieulang
Posted on: Apr 21 2005, 05:57 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Phương Án C

Đến đây, Xanh hơn quân thắng thế.

Nước thứ 12, nếu Pháo 5 thối 1 thay vì Chốt 7 bình 6, tất nhiên Xanh sẽ Mã 3 tấn 4


** Nếu Đỏ áp dụng phương án xuất quân từ từ và chặt chẽ chơi Mã 8 tấn 9. Xanh không nên ra Xa (Xa 1 bình 2) và sẽ bất lợi như sau: Xa 1 bình 2, Xa 9 bình 8, Pháo 8 bình 6, Pháo 8 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Pháo 8 bình 7, Tượng 3 tấn 5, Xa 8 tấn 9, Mã 3 thối 2, Pháo 5 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5: Đỏ hơn Chốt, có ưu thế.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3123 · Replies: 4 · Views: 184,671

phieulang
Posted on: Apr 21 2005, 05:38 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Phương Án B

Đến đây, Đỏ không có cách nào chạy thoát Xa khỏi tầm sát hại của nước Xanh chơi Pháo 8 bình 1.

Nước thứ 4, khi đưa Xa lên chỗ kẹt thì lập tức bị uy hiếp ngay bằng nước Chốt 1 tấn 1.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3122 · Replies: 4 · Views: 184,671

phieulang
Posted on: Apr 21 2005, 05:31 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Phương Án A

Đến đây, Xanh hơn quân thắng thế.

Sau nước thứ 4, Xanh đe dọa sẽ chơi Pháo 6 tấn 5 bắt chết quân hoặc Pháo hoặc Mã, nên Đỏ lên Sĩ.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3121 · Replies: 4 · Views: 184,671

phieulang
Posted on: Apr 21 2005, 05:20 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Như hình trên, ta thấy khi bên Xanh xuất Xa bắt Pháo, Đỏ có 3 khả năng đối phó như sau:

A. Mã 8 tấn 7
B. Xa 9 tấn 2
C. Pháo 8 bình 7
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3120 · Replies: 4 · Views: 184,671

phieulang
Posted on: Apr 21 2005, 05:13 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Nước 16, sau khi phế Mã dụ đối phương ăn để triển khai toàn bộ lực lượng chủ yếu tấn công, bên Xanh do Pháo vì tham ăn quân nên đã không còn giữ được sự liên lạc chặt chẽ trong hệ thống phòng thủ, đến nước đi thứ 16. Đỏ lại phế thêm Xa đánh Sĩ tạo kẻ hở cho những đòn phối hợp cực kỳ sắc bén tấn công giành thắng lợi.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3119 · Replies: 2 · Views: 29,981

phieulang
Posted on: Apr 21 2005, 05:06 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Nước 6, Đỏ tấn Xa Kỵ Hà bắt Chốt trực tiếp uy hiếp trung lộ.
Nước 8, bên Xanh chớp thời cơ lập tức tấn Pháo bắt Mã lợi quân, tuy nhiên không ngờ đối phương cố tình đưa vào bẫy rập.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #3118 · Replies: 2 · Views: 29,981

phieulang
Posted on: Apr 14 2005, 01:28 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Sau đó sẽ bình Xa 3 sang cánh phải của đối phương đang bỏ ngõ: Đỏ thắng cuộc.

Nước thứ 6: Tấn Xa bỏ Mã: Cạm bẫy giương ra khá rõ ràng, nếu như Xanh không tham ăn quân mà từ từ khai triển trận thế, Đỏ vẫn có khả năng công hãm theo chiều hướng khác, xin tham khảo cuộc 49. (Sẽ đăng sau).

Nước thứ 13 (Đỏ): Nếu Xanh tham ăn Pháo đầu, sẽ bị thế Pháo giác xuyên tâm: Pháo 1 tấn 2, Xa 8 thối 2, Xa 3 bình 5. Nước đi này lại ẩn chứa một mối đe dọa nữa là sau khi ăn Tượng, Đỏ có khả năng chơi Xa 6 bình 5, Sĩ 6 tấn 5, Xa 3 tấn 1 - chiếu hết.

Nước thứ 13 (Xanh): Phòng thủ trước các hiểm hoạ như ghi chú [nước thứ 13 (Đỏ)] diễn giải.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #2929 · Replies: 7 · Views: 52,657

phieulang
Posted on: Apr 14 2005, 01:23 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Nếu hấp tấp chơi Pháo 8 bình 5 ở nước 18, Xanh sẽ Sĩ 6 tấn 5, Xa 3 tấn 2, Xa 6 thối 3, Xa 3 bình 4, Tướng 5 bình 6: Áp lực giảm đi rất nhiều.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #2928 · Replies: 7 · Views: 52,657

phieulang
Posted on: Apr 14 2005, 01:16 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Nếu Sĩ 6 tấn 5, Đỏ sẽ Pháo 3 bình 1, Xa 8 thối 2, Xa 9 bình 2, Xa 8 bình 6, Xa 3 bình 2, Xa 2 tấn 4, Pháo 1 tấn 2: Đỏ thắng.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #2927 · Replies: 7 · Views: 52,657

phieulang
Posted on: Apr 14 2005, 12:56 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Xanh khuyết Sĩ - Tượng, Đỏ chiếm ưu thế.

Nước thứ 8: Nếu Xanh đổi lại nước này bằng Pháo 5 tấn 5, Đỏ sẽ Xa 2 tấn 7, Tượng 3 tấn 5, Xa 2 tấn 2, Mã 9 thối 8, Tượng 7 tấn 5: Đỏ hơn quân. Hoặc giả Xanh còn khả năng chơi Sĩ 5 thối 4 để tránh nước dọa ăn Tượng chiếu bí của Pháo 3 bên Đỏ, Xanh vẫn gặp bất lợi như sau: Pháo 3 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Pháo 3 thối 2: Đỏ hơn Tượng thắng thế.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #2926 · Replies: 1 · Views: 34,169

phieulang
Posted on: Apr 14 2005, 12:47 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Trong bài này, bên Đỏ dùng Pháo ăn Chốt đầu của đối phương rất sớm, sau đó lại tăng cường thêm Pháo vào giữa củng cố thế công trung lộ. Giờ đây lại xuất Pháo ra để dọa dùng Xa ăn Pháo (Xa 2 tấn 7).
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #2925 · Replies: 1 · Views: 34,169

phieulang
Posted on: Apr 14 2005, 12:43 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Nước thứ 7, nếu Đỏ chơi Pháo 5 tấn 4 dọa chiếu bằng nước Pháo trùng hầu cứu Xa khỏi mất, Xanh sẽ Pháo 5 thối 2, Xa 2 bình 9, Mã 3 thối 1, Xa 9 tấn 1, Mã 1 tấn 3, Pháo 8 tấn 2, Chốt 3 tấn 1, Pháo 5 bình 1, Xa 9 tấn 3: Hậu hơn quân lại chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nếu Xanh sai lầm tiếc Pháo chơi Pháo 7 bình 5, Tiên sẽ Pháo 8 bình 1 bắt lại Xa, Xanh bất lợi.

Xanh chiếm ưu thế

Nước thứ 4: Nếu Đỏ không chơi Xa 2 tấn 8 mà từ từ xuất quân (Mã 8 tấn 7, Chốt 7 tấn 1 v.v) Xanh sẽ Mã 8 tấn 9 rồi Xa 9 tấn 1 thế trận vẫn cân bằng
Nước thứ 6: Nếu Pháo 8 thối 5 bảo vệ Chốt đầu tất nhiên Xanh sẽ Xa 1 bình 2 bắt chết Pháo.
Nước thứ 11: Trong trường hợp Đỏ lại chơi Mã 1 tấn 3, Xanh phải chơi Xa 8 tấn 5 (Nếu Xa 2 bình 7, Mã 3 thối 5, Mã 3 tấn 5, Pháo 1 bình 5 đổi quân) sau đó mới dùng Xa bắt chết Mã.

  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #2924 · Replies: 10 · Views: 59,700

phieulang
Posted on: Apr 14 2005, 12:32 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Xanh tấn Xa đổi Xa. Nếu như chấp nhận đổi Xa, Đỏ sẽ không còn ưu thế gì khi được quyền đi trước nữa, do đó, muốn duy trì áp lực đang đè Mã của mình, Đỏ quyết định tấn Pháo cản Xa, thế là sập bẫy.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #2923 · Replies: 10 · Views: 59,700

phieulang
Posted on: Apr 14 2005, 12:30 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Nước thứ 3 bên Xanh bình Pháo vào đường 7 cố tính để Xa đối phương tấn tới đè đầu Mã: đây là sự tính toán trước để đối phương lọt vào ý đồ của mình hầu xuất 1 loạt đòn phản công liên hoàn.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #2922 · Replies: 10 · Views: 59,700

phieulang
Posted on: Apr 8 2005, 12:36 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102


Chào Hung120780,

Những bài được đăng ở đây đều chép từ trong cuốn Những Cạm Bẫy Trong Khai Cuộc của Trịnh Hàm Hải và Trịnh Thuật Hải do Trọng Nhân và Hoàng Đình Hồng dịch và bình chú.

Chuyện Hung120780 nói PL chịu khó ghi nhiều nước biến nữa hả. Câu này PL xin nhường lại cho các cao thủ thật sự bổ sung nghe.

-PL-
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #2696 · Replies: 10 · Views: 52,305

phieulang
Posted on: Apr 7 2005, 07:50 PM


Member
**

Group: Admin
Posts: 50
Joined: 9-December 04
Member No.: 102Nghệ thuật chiếm lĩnh những vị trí xung yếu: Bình Xa ngăn đường tẩu thoát của Tướng dọa chiếu bí rất chính xác và sắc bén.

Nước 6, 7: Là những nước đi hoàn toàn thụ động vì không còn cách đối phó nào khác hơn.

Nước 8: Nếu chơi Pháo 8 bình 4 tất nhiên Đỏ sẽ Pháo 8 bình 1, Xanh mất lại Xa kém quân vẫn thua cuộc, còn bằng chơi Pháo 8 bình 9 hoặc bình 7, Đỏ sẽ chơi Xa 2 tấn 7 rồi bình 4, Xanh khó chống đỡ nước tấn công dữ dội của Xa và 2 Pháo.
  Forum: Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy ... · Post Preview: #2659 · Replies: 6 · Views: 44,919

2 Pages V   1 2 >

New Posts  New Replies
No New Posts  No New Replies
Hot topic  Hot Topic (New)
No new  Hot Topic (No New)
Poll  Poll (New)
No new votes  Poll (No New)
Closed  Locked Topic
Moved  Moved Topic
 

- Lo-Fi Version Time is now: 18th January 2020 - 06:03 AM