IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Hướng dẫn post ván cờ dùng SonDoong, How to post a Xiangqi game using SonDoong
chezz
post Jan 2 2012, 01:18 AM
Post #1


Member
**

Group: Members
Posts: 37
Joined: 23-January 05
Member No.: 340Tương tự như post thế cờ, ta có thể post cả một ván cờ với SonDoong. Thay cho dùng tham số fen= như khi post thế cờ, ta dùng tham số game= để post ván cờ.

SonDoong hiểu hầu hết các định dạng (format) ván cờ dùng trong cờ Tướng. Ví dụ dưới đây là một ván cờ viết với định dạng WXF:

FORMAT WXF
Red Diep Khai Nguyen;;;
Black Trenh A Sang;;;
Event Vietnam National Championships
START{
1) C2.5 H8+7 2) H2+3 P7+1 3) R1.2 R9.8 4) R2+6 H2+3
5) H8+7 P3+1 6) R9+1 A4+5 7) R9.6 H7+6 8) P5+1 P7+1
9) R2.4 H6+7 10) H3+5 C8.7 11) H5+3 H7-5 12) R4.2 R8+2
13) A4+5 C7+2 14) C5+4 R8.5 15) R6+3
}END


Bây giờ ta cần đưa ván cờ trên vào sau game=. Tuy nhiên Internet lại không chấp nhận các khoảng trắng, các dấu xuống dòng trong ván cờ này.

Ta cần phải xoá tất cả các khoảng trắng đó và thay bằng ký hiệu %20, tất cả các dấu xuống dòng bằng %0A.

Bạn có thể làm như vậy hoàn toàn thủ công. Cũng có thể dùng các tiện ích trên Internet cho nhanh: bạn vào trang http://xqfan.com/index.php?topic=converters và copy toàn bộ ván cờ trên vào hộp đầu tiên. Hộp thứ hai sẽ hiện ngay lập tức ván cờ đã được mã hoá.

Dù làm thủ công hoặc dùng các tiện ích, cuối cùng ta cần được ván cờ đã được thay đổi như sau. Chú ý đây là một dòng, không có ký hiệu khoảng cách và xuống dòng.

FORMAT%20WXF%0ARed%20Diep%20Khai%20Nguyen%3B%3B%3B%0ABlack%20Trenh%20A%20Sang%3B%3B%3B%0AEvent%20Vietnam%20National%20Championships%0A%0ASTART%7B%0A1)%20C2.5%20H8%2B7%202)%20H2%2B3%20P7%2B1%203)%20R1.2%20R9.8%204)%20R2%2B6%20H2%2B3%205)%20H8%2B7%20P3%2B1%206)%20R9%2B1%20A4%2B5%207)%20R9.6%20H7%2B6%208)%20P5%2B1%20P7%2B1%209)%20R2.4%20H6%2B7%2010)%20H3%2B5%20C8.7%2011)%20H5%2B3%20H7-5%2012)%20R4.2%20R8%2B2%2013)%20A4%2B5%20C7%2B2%2014)%20C5%2B4%20R8.5%2015)%20R6%2B3%0A%7DEND%0A

Bây giờ chỉ cần copy dòng trên vào sau ký hiệu game= như dưới đây, thêm thắt bình chú, đặt HTML on, bấm nút gửi bài là xong:

<iframe src="http://xqfan.com/sd/sd.html?game=FORMAT%20WXF%0ARed%20Diep%20Khai%20Nguyen%3B%3B%3B%0ABlack%20Trenh%20A%20Sang%3B%3B%3B%0AEvent%20Vietnam%20National%20Championships%0A%0ASTART%7B%0A1)%20C2.5%20H8%2B7%202)%20H2%2B3%20P7%2B1%203)%20R1.2%20R9.8%204)%20R2%2B6%20H2%2B3%205)%20H8%2B7%20P3%2B1%206)%20R9%2B1%20A4%2B5%207)%20R9.6%20H7%2B6%208)%20P5%2B1%20P7%2B1%209)%20R2.4%20H6%2B7%2010)%20H3%2B5%20C8.7%2011)%20H5%2B3%20H7-5%2012)%20R4.2%20R8%2B2%2013)%20A4%2B5%20C7%2B2%2014)%20C5%2B4%20R8.5%2015)%20R6%2B3%0A%7DEND%0A" width=400 height=300 scrolling=no frameborder=0></iframe>

Go to the top of the page
 
+Quote Post
chezz
post Jan 2 2012, 01:20 AM
Post #2


Member
**

Group: Members
Posts: 37
Joined: 23-January 05
Member No.: 340Go to the top of the page
 
+Quote Post
chezz
post Jan 7 2012, 07:53 AM
Post #3


Member
**

Group: Members
Posts: 37
Joined: 23-January 05
Member No.: 340SonDoong có thể tự đi từng nước của ván cờ. Cần thêm tham số autoreview=true như dưới đây:

<iframe src="http://xqfan.com/sd/sd.html?autoreview=true&game=FORMAT%20WXF%0ARed%20Yang%20Guanlin%3B%3B%3B%0ABlack%20Hu%20Ronghua%3B%3B%3B%0AEvent%20Chinese%20National%20Championships%0A%0ASTART%7B%0A1)%20C2.5%20H8%2B7%202)%20H2%2B3%20R9.8%203)%20P7%2B1%20E3%2B5%204)%20H8%2B7%20C8.9%205)%20P3%2B1%20H2%2B4%206)%20R1%2B1%20R8%2B4%207)%20R1.6%20R1%2B1%208)%20R6%2B3%20P7%2B1%209)%20C5.6%20P3%2B1%2010)%20E7%2B5%20H7%2B6%2011)%20R6.4%20P7%2B1%2012)%20R4.3%20P3%2B1%2013)%20R3.7%20H4%2B6%2014)%20H7%2B6%20H%2B%2B4%2015)%20R7.6%20A6%2B5%2016)%20R9.7%20R8.5%2017)%20R7%2B6%20H6%2B7%2018)%20A6%2B5%20P9%2B1%2019)%20E5%2B3%20C9%2B1%2020)%20R7%2B1%20C9-1%2021)%20R7-1%20C9%2B1%2022)%20R7-3%20R5.2%2023)%20C8%2B5%20R2-2%2024)%20E3%2B5%20R1.2%2025)%20R6.4%20R%2B.4%2026)%20R4%2B2%20R4%2B3%2027)%20R7%2B1%20R2%2B8%2028)%20C6-2%20R4%2B3%2029)%20R7.4%20A5%2B6%2030)%20R%2B.3%20A4%2B5%2031)%20R4%2B1%20R2-6%2032)%20R3.4%20E7%2B9%2033)%20R--2%20R2%2B1%2034)%20R-.2%20E9-7%2035)%20R2%2B2%20C9-2%2036)%20R2.1%20C9.6%2037)%20R4.5%20R2%2B5%2038)%20R5-1%20K5.6%2039)%20R1%2B4%20H7-8%2040)%20R1.2%20C6.7%2041)%20H3%2B4%20R2-4%2042)%20H4%2B3%20R2-2%2043)%20H3%2B5%20R2.8%2044)%20R5.7%20K6.5%2045)%20R7%2B1%20R8%2B3%2046)%20H5%2B7%20C7.3%2047)%20R7%2B2%20R4-2%2048)%20P1%2B1%20R4.5%2049)%20A5%2B6%20A5-4%2050)%20R7.2%0A%7DEND%0A" width=400 height=300 scrolling=no frameborder=0></iframe>
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chezz
post Jan 7 2012, 07:54 AM
Post #4


Member
**

Group: Members
Posts: 37
Joined: 23-January 05
Member No.: 340Yang Guanlin (W) Hu Ronghua
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chezz
post Jan 17 2012, 05:51 AM
Post #5


Member
**

Group: Members
Posts: 37
Joined: 23-January 05
Member No.: 340Ta có thể thay đổi bố trí của các nút điều khiển và hộp hiện các nước đi bằng cách dùng tham số control.

Giá trị 0 có nghĩa là không hiện các nút điều khiển lẫn hộp nước đi. Xin lưu ý: việc này hiện bàn cờ thế thì tốt (vì các nút và hộp nước đi hơi thừa), nhưng với ván cờ thì người sử dụng gặp khó khăn để điều khiển xem nước đi. Lúc đó ta bắt buộc đặt tự động chạy nước đi.

<iframe src="http://xqfan.com/sd/sd.html?control=0&autoreview=true&game=FORMAT%20WXF%0ARed%20Yang%20Guanlin%3B%3B%3B%0ABlack%20Hu%20Ronghua%3B%3B%3B%0AEvent%20Chinese%20National%20Championships%0A%0ASTART%7B%0A1)%20C2.5%20H8%2B7%202)%20H2%2B3%20R9.8%203)%20P7%2B1%20E3%2B5%204)%20H8%2B7%20C8.9%205)%20P3%2B1%20H2%2B4%206)%20R1%2B1%20R8%2B4%207)%20R1.6%20R1%2B1%208)%20R6%2B3%20P7%2B1%209)%20C5.6%20P3%2B1%2010)%20E7%2B5%20H7%2B6%2011)%20R6.4%20P7%2B1%2012)%20R4.3%20P3%2B1%2013)%20R3.7%20H4%2B6%2014)%20H7%2B6%20H%2B%2B4%2015)%20R7.6%20A6%2B5%2016)%20R9.7%20R8.5%2017)%20R7%2B6%20H6%2B7%2018)%20A6%2B5%20P9%2B1%2019)%20E5%2B3%20C9%2B1%2020)%20R7%2B1%20C9-1%2021)%20R7-1%20C9%2B1%2022)%20R7-3%20R5.2%2023)%20C8%2B5%20R2-2%2024)%20E3%2B5%20R1.2%2025)%20R6.4%20R%2B.4%2026)%20R4%2B2%20R4%2B3%2027)%20R7%2B1%20R2%2B8%2028)%20C6-2%20R4%2B3%2029)%20R7.4%20A5%2B6%2030)%20R%2B.3%20A4%2B5%2031)%20R4%2B1%20R2-6%2032)%20R3.4%20E7%2B9%2033)%20R--2%20R2%2B1%2034)%20R-.2%20E9-7%2035)%20R2%2B2%20C9-2%2036)%20R2.1%20C9.6%2037)%20R4.5%20R2%2B5%2038)%20R5-1%20K5.6%2039)%20R1%2B4%20H7-8%2040)%20R1.2%20C6.7%2041)%20H3%2B4%20R2-4%2042)%20H4%2B3%20R2-2%2043)%20H3%2B5%20R2.8%2044)%20R5.7%20K6.5%2045)%20R7%2B1%20R8%2B3%2046)%20H5%2B7%20C7.3%2047)%20R7%2B2%20R4-2%2048)%20P1%2B1%20R4.5%2049)%20A5%2B6%20A5-4%2050)%20R7.2%0A%7DEND%0A" width=400 height=300 scrolling=no frameborder=0></iframe>

Go to the top of the page
 
+Quote Post
chezz
post Jan 17 2012, 05:53 AM
Post #6


Member
**

Group: Members
Posts: 37
Joined: 23-January 05
Member No.: 340Go to the top of the page
 
+Quote Post
chezz
post Jan 17 2012, 05:59 AM
Post #7


Member
**

Group: Members
Posts: 37
Joined: 23-January 05
Member No.: 340Giá trị 1 Giá trị 2 Bàn cờ tương đối gọn gàng. Các nút điều khiển lớn không bị quá bé như trường hợp giá trị 1 nên thuận tiện cho những người muốn điều khiển bàn cờ bằng ngón tay (như khi xem bằng IPhone, IPad). Giá trị 3 Đây là giá trị ngầm định. Người dùng có thể quan sát được các nước đi trong hộp nước đi. Các nút điều khiển lớn không bị quá bé như trường hợp giá trị 1 nên thuận tiện cho những người muốn điều khiển bàn cờ bằng ngón tay (như khi xem bằng IPhone, IPad).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chezz
post Jan 17 2012, 09:56 PM
Post #8


Member
**

Group: Members
Posts: 37
Joined: 23-January 05
Member No.: 340SonDoong có thể hiểu được các kiểu định dạng ván cờ phổ biến nhất (WXF và PGN) và hầu hết các kiểu định dạng nước đi như ký hiệu PGN, ký hiệu WXF tiếng Anh, tiếng Việt và Trung (kể cả phồn thể và giản thể - lưu ý cần phải đặt page code cho đúng). Có nghĩa là SonDoong có thể làm việc được với hầu hều các ván cờ tìm được trên Internet hiện nay.

Ở các bài trước, SonDoong đã làm việc với định dạng ván cờ là WXF và định dạng nước đi là WXF tiếng Anh. Còn dưới đây SonDoong sẽ hiện bàn cờ dùng định dạng PGN và định dạng nước đi là WXF tiếng Việt:

Bạn không cần phải khai báo g“ hết. SonDoong hoàn toàn tự động t“m hiểu và phân tích định dạng của ván cờ.

Ván cờ
[White "Bui Duong Tran"]
[Black "Truong Le Hoang"]
[Event "Vietnam Championship 2003"]
[result "1-0"]
1) C3.1 C3.1 2) P8-7 T3.5 3) M8.9 M2.3 4) X9-8 X1-2 5) P2-5 P8-6 6) M2.3 M8.7 7) X8.4 X9-8 8) C7.1 P2-1 9) X8.5 M3/2 10) P5.4 S4.5 11) X1.1 X8.4 12) X1-8 M2.4 13) X8.5 C1.1 14) P5/2 C3.1 15) X8-6 C3-4 16) X6/2 M4.5 17) X6-8 X8-3 18) M3.4 P6/1 19) P7-3 Tg5-4 20) M4.5 M7.5 21) T3.5 M5.6 22) P3/1 M6.7 23) X8.5 T5/3 24) X8/3 P6-7 25) S6.5 P1-8 26) P3-2 P8.5 27) X8/2 T3.5 28) X8-6 Tg4-5 29) X6.2 P8/3 30) P5.2 P7-6 31) C3.1 C7.1 32) C5.1 C7.1 33) X6/3 P8-9 34) M9.7 X3-8 35) P2-3 1-0

Mã cho SonDoong
<iframe src="http://xqfan.com/sd/sd.html?control=1&autoreview=true&game=%5BWhite%20%22Bui%20Duong%20Tran%22%5D%0A%5BBlack%20%22Truong%20Le%20Hoang%22%5D%0A%5BEvent%20%22Vietnam%20Championship%202003%22%5D%0A%5Bresult%20%221-0%22%5D%0A1)%20C3.1%20C3.1%202)%20P8-7%20T3.5%203)%20M8.9%20M2.3%204)%20X9-8%20X1-2%205)%20P2-5%20P8-6%206)%20M2.3%20M8.7%207)%20X8.4%20X9-8%208)%20C7.1%20P2-1%209)%20X8.5%20M3%2F2%2010)%20P5.4%20S4.5%2011)%20X1.1%20X8.4%2012)%20X1-8%20M2.4%2013)%20X8.5%20C1.1%2014)%20P5%2F2%20C3.1%2015)%20X8-6%20C3-4%2016)%20X6%2F2%20M4.5%2017)%20X6-8%20X8-3%2018)%20M3.4%20P6%2F1%2019)%20P7-3%20Tg5-4%2020)%20M4.5%20M7.5%2021)%20T3.5%20M5.6%2022)%20P3%2F1%20M6.7%2023)%20X8.5%20T5%2F3%2024)%20X8%2F3%20P6-7%2025)%20S6.5%20P1-8%2026)%20P3-2%20P8.5%2027)%20X8%2F2%20T3.5%2028)%20X8-6%20Tg4-5%2029)%20X6.2%20P8%2F3%2030)%20P5.2%20P7-6%2031)%20C3.1%20C7.1%2032)%20C5.1%20C7.1%2033)%20X6%2F3%20P8-9%2034)%20M9.7%20X3-8%2035)%20P2-3%201-0%0A%0A" width=400 height=300 scrolling=no frameborder=0></iframe>
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chezz
post Jan 17 2012, 10:08 PM
Post #9


Member
**

Group: Members
Posts: 37
Joined: 23-January 05
Member No.: 340Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 25th February 2020 - 09:25 AM