Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Invision Power Board _ Best Game from GrandMaster: Những ván Cờ hay của những Cao Thủ _ Bán đồ liệt pháo tân biên thêm !

Posted by: hung120780 Aug 2 2005, 02:55 AM


--------------------------------------------------------------------------------

发表日期:2005年7月3日 出处:华工象棋网


棋谱文件: 宁夏刘明 先胜 宋城冯光明
布局类型: 中炮《对》后补列手炮
棋局名称: 9宁夏刘明红先胜宋城冯光明
比赛名称: 2005年全国象棋团体赛
比赛日期:2005-04-21
比赛地点:兰州:
红方姓名: 宁夏刘明
黑方姓名: 宋城冯光明
棋局结果: 红胜
评论输入:


nước thứ 5: đã hình thành khai cục tả pháo phong xa, khai cục liệt pháo tân biên gồm hai tập tongue.gif .
có nhiều nước biến, và phương án nũa sad.gif .
8.. hay hồi mã kim thương chuẩn bị pháo 2.5.
9.R2+1 hay! khoát khỏi kiềm chế con pháo 8
13.R2.6 hay! phế mã bỏ trước lấy lại sau. Nếu ăn mã C9+4 hình thành thế tam tử quy biên.
14.hồi mã thương sad.gif thường có lúc lợi và hại sad.gif , mã nhập cung nhảy tướng lùn bùn, giống như con dao hai lưỡi. sad.gif
32.. A5-4 33.R5.4 R8.6 34.R4+1 K6+1 35.C6.4 1-0.
bên hậu đi nước cờ 22...K5.6 23.R6+1 ! A5-4 24.C6.4 C3.6 25H6+4 bắt chết xe thắng hơn quân, và doạ nước cờ lưỡng chiếu.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)