IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

4 Pages V   1 2 3 > » 

ocxacu
Posted on: Jan 23 2008, 10:26 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday January 26, 2008 at 9PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday January 26, 2008
Time: 9:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday January 26, 2008 @9:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: 2 months Blue Nick
2nd Place: 1 month Blue Nick
3rd Place: 15 days Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 26 tháng 01 năm 2008 vào lúc 9 giờ tối (giờ Server) [tức là 10 giờ sáng chủ nhật ngày 27 tháng 01 năm 2008(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 26 Tháng 01, 2008 (tức là chủ nhật ngày 27 tháng 01 năm 2008 Việt Nam)
Giờ: 9:00PM CDT (Server Time) (tức là 10 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: 2 tháng Blue Nick
2nd Place: 1 tháng Blue Nick
3rd Place: 15 ngày Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #9846 · Replies: 0 · Views: 75,303

ocxacu
Posted on: Dec 21 2007, 05:38 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday December 22, 2007 at 9PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday December 22, 2007
Time: 9:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday December 22, 2007 @9:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: 2 months Blue Nick
2nd Place: 1 month Blue Nick
3rd Place: 15 days Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 22 tháng 12 năm 2007 vào lúc 9 giờ tối (giờ Server) [tức là 10 giờ sáng chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2007(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 22 Tháng 12, 2007 (tức là chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2007 Việt Nam)
Giờ: 9:00PM CDT (Server Time) (tức là 10 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: 2 tháng Blue Nick
2nd Place: 1 tháng Blue Nick
3rd Place: 15 ngày Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #9764 · Replies: 0 · Views: 117,992

ocxacu
Posted on: Nov 22 2007, 09:33 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday November 24, 2007 at 9PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday November 24, 2007
Time: 9:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday November 24, 2007 @9:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: 2 months Blue Nick
2nd Place: 1 month Blue Nick
3rd Place: 15 days Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 24 tháng 11 năm 2007 vào lúc 9 giờ tối (giờ Server) [tức là 10 giờ sáng chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2007(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 24 Tháng 11, 2007 (tức là chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2007 Việt Nam)
Giờ: 9:00PM CDT (Server Time) (tức là 10 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: 2 tháng Blue Nick
2nd Place: 1 tháng Blue Nick
3rd Place: 15 ngày Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #9722 · Replies: 0 · Views: 14,765

ocxacu
Posted on: Oct 20 2007, 04:42 PM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday October 27, 2007 at 9PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday October 27, 2007
Time: 9:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday October 27, 2007 @9:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: 2 months Blue Nick
2nd Place: 1 month Blue Nick
3rd Place: 15 days Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 27 tháng 10 năm 2007 vào lúc 9 giờ tối (giờ Server) [tức là 9 giờ sáng chủ nhật ngày 28 tháng 10 năm 2007(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 27 Tháng 10, 2007 (tức là chủ nhật ngày 28 tháng 10 năm 2007 Việt Nam)
Giờ: 9:00PM CDT (Server Time) (tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: 2 tháng Blue Nick
2nd Place: 1 tháng Blue Nick
3rd Place: 15 ngày Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #9597 · Replies: 0 · Views: 13,890

ocxacu
Posted on: Sep 13 2007, 01:20 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday September 15, 2007 at 9PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday September 15, 2007
Time: 9:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday September 15, 2007 @9:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: 2 months Blue Nick
2nd Place: 1 month Blue Nick
3rd Place: 15 days Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 9, ngày 15 tháng 9 năm 2007 vào lúc 9 giờ tối (giờ Server) [tức là 9 giờ sáng chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2007(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 15 Tháng 9, 2007 (tức là chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2007 Việt Nam)
Giờ: 9:00PM CDT (Server Time) (tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: 2 tháng Blue Nick
2nd Place: 1 tháng Blue Nick
3rd Place: 15 ngày Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #9536 · Replies: 0 · Views: 13,630

ocxacu
Posted on: Jul 21 2007, 02:03 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday July 28, 2007 at 9PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday July 28, 2007
Time: 9:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday July 28, 2007 @9:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: 2 months Blue Nick
2nd Place: 1 month Blue Nick
3rd Place: 15 days Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 28 tháng 7 năm 2007 vào lúc 9 giờ tối (giờ Server) [tức là 9 giờ sáng chủ nhật ngày 29 tháng 7 năm 2007(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 28 Tháng 7, 2007 (tức là chủ nhật ngày 29 tháng 7 năm 2007 Việt Nam)
Giờ: 9:00PM CDT (Server Time) (tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: 2 tháng Blue Nick
2nd Place: 1 tháng Blue Nick
3rd Place: 15 ngày Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #9487 · Replies: 0 · Views: 14,487

ocxacu
Posted on: May 25 2007, 04:32 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday May 26, 2007 at 9PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday May 26, 2007
Time: 9:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday May 26, 2007 @9:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: 2 months Blue Nick
2nd Place: 1 month Blue Nick
3rd Place: 15 days Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 26 tháng 5 năm 2007 vào lúc 9 giờ tối (giờ Server) [tức là 9 giờ sáng chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2007(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 26 Tháng 5, 2007 (tức là chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2007 Việt Nam)
Giờ: 9:00PM CDT (Server Time) (tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: 2 tháng Blue Nick
2nd Place: 1 tháng Blue Nick
3rd Place: 15 ngày Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #9456 · Replies: 0 · Views: 11,020

ocxacu
Posted on: Apr 26 2007, 03:53 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday April 28, 2007 at 9PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday April 28, 2007
Time: 9:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday April 28, 2007 @9:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: 2 months Blue Nick
2nd Place: 1 month Blue Nick
3rd Place: 15 days Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 28 tháng 4 năm 2007 vào lúc 9 giờ tối (giờ Server) [tức là 9 giờ sáng chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 2007(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 28 Tháng 4, 2007 (tức là chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 2007 Việt Nam)
Giờ: 9:00PM CDT (Server Time) (tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: 2 tháng Blue Nick
2nd Place: 1 tháng Blue Nick
3rd Place: 15 ngày Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #9426 · Replies: 0 · Views: 10,753

ocxacu
Posted on: Mar 17 2007, 12:26 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday March 24, 2007 at 8PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday March 24, 2007
Time: 8:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday March 24, 2007 @8:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: 2 months Blue Nick
2nd Place: 1 month Blue Nick
3rd Place: 15 days Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 24 tháng 3 năm 2007 vào lúc 8 giờ tối (giờ Server) [tức là 8 giờ sáng chủ nhật ngày 25 tháng 3 năm 2007(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 24 Tháng 3, 2007 (tức là chủ nhật ngày 25 tháng 3 năm 2007 Việt Nam)
Giờ: 8:00PM CDT (Server Time) (tức là 8 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: 2 tháng Blue Nick
2nd Place: 1 tháng Blue Nick
3rd Place: 15 ngày Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #9395 · Replies: 0 · Views: 15,514

ocxacu
Posted on: Feb 10 2007, 01:24 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


QUOTE(kot @ Feb 1 2007, 06:42 AM) *
Lot of new users recently have posted the attractive ads, like free sex videos, fast making good money ..., but they all liars, and once you click on the links, you possibly already got trojan or viruses! Be careful.Due to the above reasons, we decided to Disable new registrations for this forum. Anyone who needs or wishes to register a new nick, please contact http. Thank-you!

  Forum: General Discussions · Post Preview: #9342 · Replies: 2 · Views: 17,443

ocxacu
Posted on: Jan 21 2007, 06:38 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Congratulation to the following CXQ 12th Fast & Fun Tour winners:

1st. JJNguyen ------------- $50USD
2nd. Chae_Rim -------- 2 months bluenicks
3rd. TuyetTinhCo ----- 1 month bluenicks


JJNguyen, please see or email http at http@clubxiangqi.com within 7 days to claim your prize.


  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #9038 · Replies: 1 · Views: 14,693

ocxacu
Posted on: Jan 13 2007, 08:33 PM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Về Fasttour,
Vì có tình trạng cheat trong fasttour nên fasttour sẽ không được tổ chức liên tục như trước đây. Fasttour sẽ do staff run tùy theo số lượng player online tại CXQ.

Về giải thưởng & bluenick,
Giải thưởng cho fasttour sẽ là điểm chơi tại CXQ và chơi tour với tinh thần vui là chính.
Để tránh trường hợp có việc cheat tour xảy ra, tạm thời giải thưởng bluenick cho người win fasttour sẽ ngưng một thời gian. Sẽ xem xét lại sau khi không còn thấy hiện tượng cheat tour tiếp tục (hiện nay vẫn còn trường hợp chơi nhường nhau và resign cho nhau trong tour).
  Forum: Diễn Đàn Việt Nam · Post Preview: #8966 · Replies: 4 · Views: 7,140

ocxacu
Posted on: Jan 9 2007, 03:32 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday January 20, 2007 at 8PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday January 20, 2007
Time: 8:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday January 20, 2007 @8:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: $50 US (Please see http or email to http at http@clubxiangqi.com within 7 days to claim your prize)
2nd Place: 2 months Blue Nick
3rd Place: 1 month Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 20 tháng 1 năm 2007 vào lúc 8 giờ tối (giờ Server) [tức là 9 giờ sáng chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2007(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 20 Tháng 1, 2007 (tức là chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2007 Việt Nam)
Giờ: 8:00PM CDT (Server Time) (tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: $50 US (Xin vui lòng liên lạc trực tiếp với http hoặc là email cho http ở http@clubxiangqi.com trong vòng 7 ngày sau khi bạn đọat giảii, để nhận phần thửơng)
2nd Place: 2 tháng Blue Nick
3rd Place: 1 tháng Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #8921 · Replies: 1 · Views: 14,693

ocxacu
Posted on: Dec 30 2006, 06:06 PM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


QUOTE(cheapraymond @ Dec 23 2006, 12:49 AM) *
Is it possible to switch from the characters into the little pictures in the game? I have no problems but my friends who I try to introduce to the game are really confused and I was just wondering if it was possible to do so. Thanks


Yes.
When you login, for Language: English Vietnamese Chinese Icons <--select Icons.

Have fun!
  Forum: Help and Support · Post Preview: #8845 · Replies: 1 · Views: 10,520

ocxacu
Posted on: Dec 24 2006, 07:57 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Congratulation to the following CXQ 11th Fast & Fun Tour winners:

1st. Ha_Buon ------------- $50USD
2nd. Loser1_2b -------- 2 months bluenicks
3rd. ChessFan ----- 1 month bluenicks


Ha_Buon, please see or email http at http@clubxiangqi.com within 7 days to claim your prize.
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #8778 · Replies: 1 · Views: 13,739

ocxacu
Posted on: Dec 20 2006, 05:09 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


QUOTE(kimshen @ Dec 17 2006, 06:49 AM) *
May I know how should I check oppenent's indicator?
Thanks


Hi Kimshen,

When you play with your opponent, you will see your opponent's indicator by look at his/her nick.

Have fun!!!!

  Forum: General Discussions · Post Preview: #8757 · Replies: 2 · Views: 24,406

ocxacu
Posted on: Dec 17 2006, 06:39 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Hi,

To remove winstall.exe, just go to any search engine and type in "how to remove winstall.exe". Read and follow the instructions on those website to remove it yourself if you could. If this won't work, call a computer geek to help you. Good luck my friend!!

Regards,

OcXaCu
  Forum: Help and Support · Post Preview: #8718 · Replies: 1 · Views: 9,728

ocxacu
Posted on: Dec 11 2006, 12:11 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Để tránh trường hợp diễn đàn (forum) nầy bị liên quan đến việc bản quyền (Copy Right) của những trung tâm nhạc, chúng tôi đưa ra quy định như sau , mong các bạn lưu ý để giúp forum ngày một tốt đẹp hơn :

- Cấm post/sharing hay request tất cả các nhạc Mỹ va các chương trình nhạc của các trung tâm sau đây: Thúy Nga Paris By Night, ASIA, Văn Sơn và những trung tâm khác ở nước ngoài tại forum nầy. Những bạn nào post/sharing những loại nhạc kể trên sẽ xem như là cố tình phá hoại forum nầy, sẽ bị khóa nick.

- Để bảo vệ quyền tác giả:
Nếu bạn là tác giả của bài hát được post trong forum và không muốn nó hoặc bạn có đủ thẩm quyền không cho phép bài hát này được có trên forum cùa chúng tôi, hãy liên lạc với chúng tôi để xác minh quyền sở hữu bài hát của bạn. Chúng tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của bạn về bài hát này.
  Forum: Nhạc Việt · Post Preview: #8677 · Replies: 0 · Views: 10,088

ocxacu
Posted on: Dec 9 2006, 05:37 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday December 23, 2006 at 8PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday, December 23, 2006
Time: 8:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday, December 25, 2006 @8:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: $50 US (Please see http or email to http at http@clubxiangqi.com within 7 days to claim your prize)
2nd Place: 2 months Blue Nick
3rd Place: 1 month Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 23 tháng 12 năm 2006 vào lúc 8 giờ tối (giờ Server) [tức là 9 giờ sáng chủ nhựt ngày 24 tháng 12 năm 2006(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 23 Tháng 12, 2006 (tức là chủ nhựt ngày 24 tháng 12 năm 2006 Việt Nam)
Giờ: 8:00PM CDT (Server Time) (tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: $50 US (Xin vui lòng liên lạc trực tiếp với http hoặc là email cho http ở http@clubxiangqi.com trong vòng 7 ngày sau khi bạn đọat giảii, để nhận phần thửơng)
2nd Place: 2 tháng Blue Nick
3rd Place: 1 tháng Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #8667 · Replies: 1 · Views: 13,739

ocxacu
Posted on: Nov 26 2006, 04:48 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Congratulation to the following CXQ 10th Fast & Fun Tour winners:

1st. Ao_Cam ------------- $50USD
2nd. DongPhuongSo -------- 2 months bluenicks
3rd. MuaSaoBang1 ----- 1 month bluenicks


A0_Cam, please see or email http at http@clubxiangqi.com within 7 days to claim your prize.
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #8574 · Replies: 1 · Views: 13,507

ocxacu
Posted on: Nov 9 2006, 05:42 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday November 25, 2006 at 8PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday, November 25, 2006
Time: 8:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday, November 25, 2006 @8:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: $50 US (Please see http or email to http at http@clubxiangqi.com within 7 days to claim your prize)
2nd Place: 2 months Blue Nick
3rd Place: 1 month Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 25 tháng 11 năm 2006 vào lúc 8 giờ tối (giờ Server) [tức là 9 giờ sáng chủ nhựt ngày 26 tháng 11 năm 2006(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 25 Tháng 11, 2006 (tức là chủ nhựt ngày 26 tháng 11 năm 2006 Việt Nam)
Giờ: 8:00PM CDT (Server Time) (tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: $50 US (Xin vui lòng liên lạc trực tiếp với http hoặc là email cho http ở http@clubxiangqi.com trong vòng 7 ngày sau khi bạn đọat giảii, để nhận phần thửơng)
2nd Place: 2 tháng Blue Nick
3rd Place: 1 tháng Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #8499 · Replies: 1 · Views: 13,507

ocxacu
Posted on: Oct 22 2006, 03:54 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Congratulation to the following CXQ 9th Fast & Fun Tour winners:

1st. HoangLuc ------------- $50USD
2nd. HoangHonTim_ -------- 2 months bluenicks
3rd. ImCool ----- 1 month bluenicks


HoangLuc, please see or email http at http@clubxiangqi.com within 7 days to claim your prize.
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #8397 · Replies: 1 · Views: 14,232

ocxacu
Posted on: Oct 7 2006, 02:44 PM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday October 21, 2006 at 8PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday, October 21, 2006
Time: 8:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday, October 21, 2006 @8:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: $50 US (Please see http or email to http at http@clubxiangqi.com within 7 days to claim your prize)
2nd Place: 2 months Blue Nick
3rd Place: 1 month Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 21 tháng 10 năm 2006 vào lúc 8 giờ tối (giờ Server) [tức là 8 giờ sáng chủ nhựt ngày 22 tháng 10 năm 2006(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 21 Tháng 10, 2006 (tức là chủ nhựt ngày 22 tháng 10 năm 2006 Việt Nam)
Giờ: 8:00PM CDT (Server Time) (tức là 8 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: $50 US (Xin vui lòng liên lạc trực tiếp với http hoặc là email cho http ở http@clubxiangqi.com trong vòng 7 ngày sau khi bạn đọat giảii, để nhận phần thửơng)
2nd Place: 2 tháng Blue Nick
3rd Place: 1 tháng Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #8353 · Replies: 1 · Views: 14,232

ocxacu
Posted on: Sep 25 2006, 03:07 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Congratulation to the following CXQ 8th Fast & Fun Tour winners:

1st. FreeStyle ------------- $50USD
2nd. NiNi828 -------- 2 months bluenicks
3rd. Housing ----- 1 month bluenicks


FreeStyle, please see or email http at http@clubxiangqi.com within 7 days to claim your prize.
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #8314 · Replies: 1 · Views: 14,650

ocxacu
Posted on: Sep 10 2006, 01:14 AM


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19


Fast & Fun Tournament

CXQ will have a Fast & Fun Tournament on Saturday September 23, 2006 at 8PM CDT (Server Time).


Fast & Fun Tournament is a tournament for all members who wish to play regardless SW or not SW. Our purpose is to let everybody have a chance to participate and to have fun while playing. It's a one day tournament, so it fast but you need to participate 4 hours long with 8 rounds total. Therefore, make sure you eat something before you join. For more detail please read below:

Date: Saturday, September 23, 2006
Time: 8:00PM CDT (Server Time)
Location: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Where and when to register: Saturday, September 23, 2006 @8:00PM CDT (First come first serve basic)
How to register: Wait for the Server announce and click on the register link like FastTour register below;

***All bluenicks can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament! <--- for bluenick.

***All players can click here to go to room Exhibits and to register for the tournament!
or type /tourregister when server announce.
Note: You have only 5 minutes to register, if your nick is not blue.
For BlueNick, you can still register during the game in process, each round that you miss you will get 1 point. (draw game).
Maximun number of player can play: 64 players
How long will the Fast & Fun Tournament last: about 3 to 4 hours max.
How many round: 8 rounds (10 minutes per each side, about 30 minutes for each round)Prize:
1st Place: $50 US (Please see http or email to http at http@clubxiangqi.com within 7 days to claim your prize)
2nd Place: 2 months Blue Nick
3rd Place: 1 month Blue Nick


Rules:
1. If you resign to let other win, you will be disqualify from the game. There will be a penalty for this.
2. If you withdraw during the tournament, your point will be deduct (100 pts.). (Before you register, make sure you have time to play all 8 rounds).
3. You must has a good standing. Do not violate CXQ rules(sharing nick account, cheating, and etc.,)
4. Have fun and good luck to all!!!!!

********************************************************************************
******

CXQ sẽ tổ chức Giải Fast & Fun vào thứ 7, ngày 23 tháng 9 năm 2006 vào lúc 8 giờ tối (giờ Server) [tức là 8 giờ sáng chủ nhựt ngày 24 tháng 9 năm 2006(Viet Nam).


Fast & Fun tournament là một giải cờ tứơng với tinh thần đánh cho vui và nhanh, dành tất cả các bạn kể cả các bạn muốn sử dụng phần mềm (SW). Có thể nói đây là giải tự do.

Ngày: Thứ 7, Ngày 23 Tháng 9, 2006 (tức là chủ nhựt ngày 24 tháng 9 năm 2006 Việt Nam)
Giờ: 8:00PM CDT (Server Time) (tức là 8 giờ sáng giờ Việt Nam)
Tại: ClubXiangQi.com (room Exhibits)
Ngày va Giờ đăng kí: Trứơc ngày và giờ đánh 5 phút
Làm sao đăng kí: Vào phòng Exhibits và nhấn vào nút TourRegister trong vòng 5 phút trước khi tour bắt đầu
Lưu ý: Bạn chỉ có 5 phút để đăng kí mà thôi, nếu bạn không có nick xanh.
Nếu nick của bạn là nick xanh, thi bạn có thể đăng kí trong thời gian Tour đang đánh cũng còn được, mỗi vòng bạn không đánh trứơc khi bạn đăng kí bạn sẻ được 1 điểm (bằng điểm của ván huề)

Số Ngừơi có thể tham dự là : 64 players
Số vòng: 8 (10 phút cho mổi bên, mỗi vòng (round) khỏang 30 phút), tổng cộng giờ đánh dự trù là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ
Giải:
1st Place: $50 US (Xin vui lòng liên lạc trực tiếp với http hoặc là email cho http ở http@clubxiangqi.com trong vòng 7 ngày sau khi bạn đọat giảii, để nhận phần thửơng)
2nd Place: 2 tháng Blue Nick
3rd Place: 1 tháng Blue Nick


Luật:
1. Nếu trong lúc đánh bạn bỏ cuộc để cho đốii thủ của bạn thắng, bạn sẽ bị lọai ra khỏi giải va bạn sẽ bị phạt.
2. Nếu bạn bỏ cuộc sau khi đăng kí, bạn sẽ bị phạt (100 điểm). (Nếu bạn không có thời gian để đánh trọn 8 vòng (8 rounds), xin đừng đăng kí).
3. Không được trái luật của CXQ (Không sử dụng chung account, 2 người chơi cùng 1 nick)
4. Have fun and good luck to all!!!
  Forum: Tournament News & Info · Post Preview: #8253 · Replies: 1 · Views: 14,650

4 Pages V   1 2 3 > » 

New Posts  New Replies
No New Posts  No New Replies
Hot topic  Hot Topic (New)
No new  Hot Topic (No New)
Poll  Poll (New)
No new votes  Poll (No New)
Closed  Locked Topic
Moved  Moved Topic
 

- Lo-Fi Version Time is now: 25th May 2020 - 04:57 AM