IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

2 Pages V   1 2 >

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Mar 18 2009, 03:58 PM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770


Cindy oi , ne^'u ti`nh ye^u chi? la` mo^.t gia^'c mo thi` nguoi` ta se~ ma~i ngu? tho^i sao ?

Ti`nh ye^u , ne^'u em kho^ng xua^'t hie^.n

Thi` cuo^.c doi` co' nghia~ gi`da^y

Chi`m sa^u va`o ao? tuo?ng trie^`n mie^n

Do^'i vo'i anh chi? la` con gio'

No^~i nho' nhung in da^.m va`o tim

Khie^'n tha^n xa'c dau nho'i cu`ng em

Anh chua hie^?u hay ta.i vi` nguoi`

Ha~y no'i di , du` chi? mo^.t loi` .....


Da~ la^u ro^`i kho^ng le^n da^y la`m tho , mong ca'c ban tho^ng ca?m , CLNT kho^ng tha^'y ai go'p y' ... Ngoa`i troi` la.nh la'm ca'c ban oi , mong Ti`nh ye^u se~ giu'p chu'ng ta duo.c a^'m a'p hon .... Thanks ca'c ban da~ do.c ba`i tho cua? mi`nh rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #10531 · Replies: 8 · Views: 44,786

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Jun 19 2006, 05:08 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Em là một chiếc lá nhỏ xinh

Ngồi lặng lẽ trên cành cây cao

Có cơn gió nhẹ qua nơi ấy

Làm mát cho em , mát cho người

Anh là cơn bão thổi qua dó

Khiến cành rung rinh , cây dổ nát

Ai nấy khiếp sợ dều trốn hết

Chỉ còn lá dau dớn một mình

Bé Trầm ơi , dù sau này phải dối mặt với vô vàn khó khăn , anh mong em sẽ vượt qua tất cả . Chúc em sống vui vẻ và hạnh phúc nha -
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #7984 · Replies: 7 · Views: 20,234

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Jun 7 2006, 04:07 PM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Mo*? ma('t mo^.t la^`n di em nhe'

The^' gian quay la.i du*a ma('t nhi`n

Bo^'n ma('t khi xu*a lie^`n bie^'n ma^'t

Mo.i thu*' dang o*? xung quanh mi`nh rolleyes.gif


CLNT nghi~ la` khi kho^ng deo ki'nh thi` mi`nh de.p ho*n , pha?i kho^ng ca'c ba.n ?
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #7952 · Replies: 24 · Views: 49,181

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Jun 7 2006, 03:41 PM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Co' nhu*~ng lu'c ngo^`i mo^.t mi`nh la(.ng le~

Nho*' la.i no*i em ga(.p to^i ho^m na`o

Mo^.t a'nh ma('t , mo^.t nu. cu*o*`i ra.ng ro*~

O^i lung linh , xao xuye^'n ca? lo`ng to^i


CLNT nhu*~ng tha'ng qua dang mang ta^m tra.ng buo^`n , i't la`m tho* ho*n tru*o*'c , nhu*ng CLNT mong sao ca'c ba.n se~ vui ve? cu`ng nhu*~ng ba`i tho* cu?a mo.i ngu*o*`i
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #7951 · Replies: 22 · Views: 48,955

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Apr 15 2006, 02:32 PM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770
Ho^m qua to^i ghe' nha` na`ng

Co' pha?i ngu*o*`i da~ di xa kho^ng ve^`

Ngu*o*`i di ngu*o*`i co' nho*' ta

Mo^~i na(m nga`y a^'y vui cho*i cu`ng ngu*o*`i

Da^u ro^`i nhu*~ng gia^'c mo* xu*a

Ta cu`ng nhau bu*o*'c du*o*'i du*o*`ng cu`ng em rolleyes.gif


Co' nhu*~ng ngu*o*`i tre^n Forums chu*a ye^u nhau nhu*ng CLNT mong ca'c ba.n cu~ng do'ng go'p y' kie^'n ve^` nhu*~ng die^`u ma` CLNT nghi~ ve^` ti`nh ye^u . Mong ca'c ba.n luo^n vui ve? be^n ngu*o*`i ye^u nha - CLNT
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #7676 · Replies: 6 · Views: 14,841

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Apr 11 2006, 12:57 PM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Ti`nh la` ma`u tra('ng hay muo^n ma`u

De^? ta co`n ma~i nghi~ ve^` nhau

Bu*o*'c tre^n du*o*`ng do*`i mong ga(.p so*'m

Mai sau co`n de^'n du*o*.c vo*'i nhau

Em o*? no*i na`o co' bie^'t kho^ng

Anh du*'ng tro^ng theo a'nh ma('t ngu*o*`i

O^i sao do^i ma('t long lanh qua'

Du*`ng do^?i ma`u chi , ma~i mo^.t ma`u


Be' Tra^`m bie^'t kho^ng , CLNT cu~ng kho^ng bie^'t ti`nh ye^u ma`u gi` nu*~a , nhu*ng nghe Me. cu?a CLNT no'i la` , khi ngu*o*`i ta ye^u nhau , ngu*o*`i ta chi? thi'ch mo^.t ma`u tho^i , co' du'ng va^.y kho^ng ca'c ba.n ? smile.gif
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #7665 · Replies: 8 · Views: 44,786

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Apr 11 2006, 02:45 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Ngo^`i da^y nho*' de^'n ky? nie^.m xu*a

Mo^.t tay Me. da^~n con de^'n tru*o*`ng

Nga`y da^`u con kho^ng chi.u va`o lo*'p

Kho'c lo'c xin Me. du*`ng bo? con

Co^ gia'o bo^`ng va`o ngo^`i trong lo*'p

Ma` va^~n kho^ng cho Me. di ve^` smile.gif

Ba.n be` nhi`n mi`nh sao la. qua'

Di ho.c ma` chi? o^m la^'y Me. tho^i smile.gif smile.gif smile.gif


Be' Tra^`m o*i , ho^`i nho? CLNT kho^ng muo^'n di ho.c , nhu*ng lu'c Me. kho'c hoa`i ne^n CLNT mo*'i di ho.c ne^n lu'c na`o cu~ng nho*' de^'n Me. he^'t , mong ca'c ba.n du*`ng la`m cho Me. buo^`n nha , chu'c ca'c ba.n vui
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #7659 · Replies: 8 · Views: 18,601

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Feb 11 2006, 12:15 PM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770La^'y cho^`ng thi si~ ( Pha^`n IV )

Kho^? tha^n Chanh qua' ba.n o*i

Ngu*o*`i ta ha('c ma~ , Chanh thi` tay kho^ng

Tho^i da`nh giao no^.p cho ro^`i

Kho^ng thi` bi. ga~y ha`m ra(ng co`n gi` rolleyes.gif

Ve^` nha` kho^ng bie^'t la`m sao

O*? da^u xua^'t hie^.n no^`i co*m sa(~n ro^`i rolleyes.gif

Nhi`n quanh qua^?n xung quanh nha`

Ti`m sao kho^ng tha^'y bo'ng ngu*o*`i no*i da^y

Ha`ng xo'm quanh cho^'n na`y ma`

Kho^ng ngu*o*`i cho mu*o*.n , huo^'ng chi la` la`m

Ke^? ra cu~ng la. ghe^ he`

Chanh ta da^u co' ngu*o*`i na`o tha^n da^u

Cha thi` nhie^`u thie^'p , nhie^`u na`ng

Me. kho^ng thua ke'm , o^ng na`y o^ng kia

Ngo^`i la.i suy nghi~ mo^.t ho*i

Chu' , co^ , di` , ca^.u ... ngu*o*`i na`o de^'n da^y

Va^~n kho^ng hay bie^'t la` ai

Co' no^`i co*m sa(~n , a(n ro^`i ti'nh sau

Dang a(n , Chanh bo^~ng nghi~ ra

Ke^' na`y nha^'t di.nh ti`m ra ngu*o*`i lie^`n smile.gif


--- co`n tie^'p ---
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #7379 · Replies: 35 · Views: 69,949

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Feb 11 2006, 06:46 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Chu'c phu'c cho ngu*o*`i


De^m ho^m khuya khoa('t la(.ng ca^m

Mo^.t mi`nh la.nh co'ng da^u ro^`i ngu*o*`i tha^n

La.y tro*`i bo*'t la.nh cho con

The^m mo^.t chu't a^'m cho ngu*o*`i con thu*o*ng

Ngu*o*`i di co' nho*' ta kho^ng

Ta ve^` mong ga(.p nhu*~ng ngu*o*`i ho^m nao

Da^`u na(m ca^`u chu'c cho ngu*o*`i

Mo.i die^`u nhu* y' , xua tan buo^`n phie^`n smile.gif


CLNT chu'c cho mo.i ngu*o*`i luo^n vui ve? . Be' Tra^`m o*i , anh chu'c em luo^n ha.nh phu'c , mo.i thu*' to^'t de.p se~ de^'n vo*'i em . smile.gif
  Forum: Jokes · Post Preview: #7378 · Replies: 8 · Views: 20,074

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Nov 10 2005, 10:57 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770La^'y cho^`ng Thi si~ ( Pha^`n III )


Cha`ng ta nghi~ de^'n ke^' na`y

Nghi~ thi` tha^'y la. , nhu*ng sao de^~ ti`m

Ho?i ra(`ng " No^`i da^'t no*i da^u ? "

Chu? nha` da'p la.i " The^' gian thie^'u gi` . " rolleyes.gif

Nga.c nhie^n , Chanh ho?i lie^`n ca^u

" Anh ti`m xem thu*? cho nhanh

Tui cho anh ca? mo^.t do^`ng va`ng tro*n "

Chu? nha` thi'ch chi' loay hoay

Nhu*ng di cha(?ng tha^'y , chi? co`n mo^.t phen

Be`n dem no^`i da^'t nha` ta

Hai tay " xin ta(.ng " anh Chanh la`m qua`

Cha`ng ta bu*ng ca'i " be^'p " ve^`

Trong lo`ng thoa? thi'ch , cu*o*`i hoa`i kho^ng tho^i

Ha`ng xo'm no^?i gia^.n cha.y theo

Di.nh cho Chanh ga~y hai ha`m ra(ng xu*a

Nghi~ la.i la`m the^' kho^ng hay

Nha` ta le^n ke^' " Cu*o*'p nga`y " thu*? xem

Cha.y ve^` chua^?n bi. ha`nh trang

Ngo^`i le^n ha('c ma~ , oai phong la^`m la^`m

Ga(.p Chanh , du*a ngu*.a xo^ng va`o

Cu*o*'p no^`i co*m da^'t , dem ve^` cho ta ....


......... ( Chuye^.n co`n da`i )
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #6779 · Replies: 35 · Views: 69,949

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Oct 20 2005, 03:28 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Cha.nh lo`ng ca?m xu'c tha`nh tho* rolleyes.gif


La(.ng ngu*o*`i nho*' ma('t ngu*o*`i ye^u

Long lanh tia cho*'p , do*.i cho*` tha^u de^m

Ngu*o*`i ve^` ngu*o*`i co' nho*' ta

Hoa`ng ho^n chie^`u de^'n , buo^`n thiu mo^.t mi`nh

Mong sao nga`y a^'y de^'n ngay

De^? lo`ng cu`ng hu*o*'ng de^'n phu*o*ng < ca^`n ti`m > smile.gifCLNT chu'c ca'c ba.n ti`m du*o*.c ngu*o*`i ma` mi`nh ye^u thu*o*ng de^? vo*i bo*'t no^~i co^ do*n nha .
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #6568 · Replies: 22 · Views: 48,955

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Oct 20 2005, 03:11 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770La^'y cho^`ng thi si~ ( Pha^`n II )


Be^n la`ng nghe tie^'ng da~ la^u

Ho^m nay sa(~n di.p , ghe' qua no*i cha`ng

Bo^.n be^` nha` cu*?a , ruo^.ng vu*o*`n

Me^`n cha(n chu*a xe^'p , a'o qua^`n chu*a pho*i

Khi na`o co' kha'ch sang tha(m

Do.n sa.ch " ca? do^'ng " , nhe't va`o no^`i co*m

De^'n khi kha'ch ho?i no^`i co*m

Do*.i cho*` mo^.t chu't , Chanh tui di ti`m

La^u qua' kho^ng tha^'y cha`ng ra

Tu*o*?ng ra(`ng co' chuye^.n kho^ng hay trong nha`

Vo^.i va`ng go.i tie^'ng " Chanh o*i "

" Sao di kho^ng no'i , de^? da^y mo^.t mi`nh ? "

Mua ve^` chu't ru*o*.u lai rai

Do*.i cha`ng mo^.t lu'c , ra ve^` ha^?m hiu

Chanh qua ha`ng xo'm da.o cho*i

Mu*o*.n no^`i co*m chu't de^? ve^` na^'u a(n

Xo'm tre^n xo'm du*o*'i de^`u tha^n

Nhu*ng khi qua mu*o*.n kho' kha(n vo^ cu`ng

Mo^~i nha` chi? mo^~i no^`i co*m

Cho anh ca^`m la^'y , nha` to^i co`n gi` rolleyes.gif rolleyes.gif


..................... ( co`n tie^'p )

  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #6567 · Replies: 35 · Views: 69,949

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Oct 17 2005, 05:45 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Hu*o*ng nghe pha?ng pha^'t da^u da^y

Toa? ra tho*m nga't , mo^.t mui` tha^n quen

Buo^?i chie^`u ngo^`i du*o*'i go^'c ca^y

Lo`ng buo^`n man ma'c , nho*' ve^` < ngu*o*`i thu*o*ng >Khi vie^'t ba`i na`y , CLNT dang nghi~ de^'n mo^.t ngu*o*`i . Mong sao ngu*o*`i a^'y luo^n so^'ng du*o*.c bi`nh ye^n trong cuo^.c do*`i da^`y kho^? dau o*? phi'a tru*o*'c . Chu'c em luo^n vu*~ng tin . - CLNT
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #6551 · Replies: 43 · Views: 85,202

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Oct 11 2005, 09:47 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Co' pha?i ngu*o*`i a^'y trong to^i

Di da^u de^? bie^'t ti`m ve^` cho^'n nao

Ngu*o*`i ve^` no*i a^'y vo*'i ai

Bo? to^i trong xo' buo^`n thiu mo^.t mi`nh sad.gif

Bi`nh minh lo' da.ng no*i da^y

Ma` lo`ng cu*' ngo*~ hoa`ng ho^n chie^`u ve^`

Do^i ba`n cha^n bu*o*'c le^ the^

Na(.ng ne^` tu*`ng ngo'n , di da^u < thu*o*ng ne` >CLNT chu'c Forums nga`y ca`ng vui ve? nha , ca'm o*n forums da(ng ta?i ba`i cu?a mi`nh le^n nha .

CLNT
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #6519 · Replies: 6 · Views: 14,841

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Oct 10 2005, 12:04 PM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770La^'y cho^`ng thi si~ ( Pha^`n I )


Ho^m kia ghe' de^'n no*i kia

Du*`ng cha^n du*'ng la.i de^? xem su*. ti`nh

Cha`ng la` thi si~ ho. Lanh

Te^n thi` nghe cu~ng nho'i tai bao ngu*o*`i

Do^.i tro*`i da.p da^'t te^n Chanh

La`m nghe^` thi si~ , suo^'t nga`y chi? " tho* "

Va(n thi` cha`ng vo^'n kho^ng ham

Nhu*ng khi da~ vie^'t , se~ tha`nh ba`i hay

De^'n no*i chu*a ro~ da^`u duo^i

Nghe ra chuye^.n cu~ng da`i do`ng cha(?ng cho*i

Vui dua` la` ta'nh cu?a anh

La~ng ma.n cu`ng de^'n , cu`ng di theo cha`ng

La`ng kia co' mo^.t co^ na`ng

Bie^'t anh ha'o sa('c , ne^n hay qua la`ng

Nga`y kia gio' ma't tra(ng thanh

Lu*.a di.p cu`ng de^'n no*i cha`ng " do'ng do^ "

Ho?i ra(`ng : " Co' pha?i anh Chanh

La`m nghe^` thi si~ no^?i danh la`ng na`y ... "

" Chanh thi` vo^'n tha^.t to^i da^y

Tie^'ng ta(m lu*`ng la^~y , mo.i ngu*o*`i ca vang "


........

  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #6507 · Replies: 35 · Views: 69,949

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Sep 17 2005, 02:04 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Da`n ke^u ti'ch ti.ch ti`nh tang

Vang le^N trong tie^'ng hoa`ng ho^n chie^`u buo^`n

Ngu*o*`i da^u cha(?ng tha^'y ta(m ho*i

Ca?nh buo^`n the^m chu't xo't xa nga^.m ngui`


Gio' , tra(ng co' nghi~ cu`ng anh

Ca^y hoang , co? da.i bu*o*'c di mo^.t mi`nh

Cho*.t lo`ng ca?m tha^'y xo^'n xang

Bo^`i ho^`i , nghi~ de^'n cung da`n nga`y xu*a


  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #6033 · Replies: 19 · Views: 31,103

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Sep 17 2005, 01:21 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770


QUOTE(Tristesse @ Sep 14 2005, 10:31 PM)

*La^'y cho^`ng la`m thi si~

Kho^ng vui ve? da^u em

Sa'ng ra cha`ng thu*'c da^.y

Chi? bie^'t ca(`n nha(`n tho^i


La`m vo*. mo*'i la` kho^?

To^'i de^'n mong cho*` hoa`i

" Ba^y gio*` anh da^u huh ?

De^? em da^y mo^.t mi`nh " sad.gifBa^y gio*` cha`ng la~ng ma.ng

Tru*o*'c lu'c la^'y vo*. tho^i

Sau na`y em mo*'i bie^'t

Trong tay cha`ng co' ai rolleyes.gifCLNT kho^ng bie^'t ca'c cha`ng thi si~ co' va^.y kho^ng . Ne^'u va^.y thi` cha('c vo*. cu?a thi si~ kho^? nhie^`u ro^`i
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #6032 · Replies: 35 · Views: 69,949

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Sep 14 2005, 03:45 PM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Ba.n quachcaca cha('c hie^?u ro~ ve^` ti`nh ye^u qua' . Khi na`o ra?nh ro^~i se~ tie^'p tu.c ba`n lua^.n nha .

Ti`nh ye^u hai chu*~ kho' ti`m

Di da^u de^? bie^'t no*i na`o co' da^y rolleyes.gif

Nhi`n hoa`i ma` co' tha^'y da^u

Ai ai cu~ng co' , co`n mi`nh thi` " No "

Nghe da^u , tha(`ng ba.n co' ta`i

Da^~n cu`ng mo^.t lu'c , tra('ng , va`ng , xanh , den

Ho^m ye^u tra('ng , lu'c cho.n va`ng

Nhu*~ng nga`y mo?i me^.t , lu*.a ma`u xanh den
CLNT kho^ng bie^'t ma`u na`o nu*~a , mong ca'c ba.n hu*o*?ng u*'ng .
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #5954 · Replies: 6 · Views: 14,841

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Sep 14 2005, 03:10 PM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770


QUOTE(TramHuong @ Mar 6 2005, 08:32 AM)
Chi. du*ng` la^y' cho^ng` Thi Si?  nao`

        Ma^y' o^ng Thi Si? cha(ng? co' giau`

        Na(m ba na(m nu*a? binh. dau  che^t'

        Chi.  lam` sao , dam' con lao nhao

                Chi. du*ng` la^y' cho^ng` Thi Si? nhe

                Ma^y' o^ng Thi Si? ra^t' le` phe`

                Trai' tim Thi Si? hay ro^ng. mo*?

                Chi? co^ng. kho^ng tru*` , chi. kho^? nhe

          Chi. du*ng` ye^u o^ng Thi Si? nha

          O^ng nao` cung? thich' di la ca`

          Ga(p. ai o^ng cung? yeu tha thie^t'

          The^' la` pha^n` thie^t. chi. nhie^u` nha

                    Tha^y' anh Thi Si? chi. du*ng` them`

                    To^i' ngay` o^m hu? ru*o*u. mui` hem`

                    Cu*'  thu*o*ng cu*' nho*' , mui` ba? ne^p'

                    De^? lai. long` Chi. mo^i' ha^n. the^m

            Ma^y' chi. du*ng` tin Thi Si? the^`

            Ma^y' chang` Thi Si? lang? mang. ghe^

            Ho^m qua chang` bao? thu*o*ng chi. la(m'

            Ho^m nay  bao?  chi. xa^u' chang` che^

                      Nho*' lo*i` em da(n. chi. ne` nhe'

                      Du*ng` la^y' chang` chi cho nao? ne^`
                                      TramHuong
*
Cho^`ng la` thi si~ , thi'ch la('m nha

Bu*~a do'i , bu*~a no , kho^ng sao ne` rolleyes.gif

Mie^~n sao vui ve? , kho^ng cu*. ca~i

Vo*. cho^`ng nhu* the^' , co' tha`nh co^ng rolleyes.gif

Nghi~ la.i di em , no'i vo*'i anh

Cho^`ng em la~ng ma.ng , thi'ch kho^ng ne`

Co^ na`o , co^ na^'y theo ra(m ra('p

Cha(?ng nhu*~ng de.p trai rolleyes.gif , la.i co' " tho* "

Bo^'n mua` anh co' bo^'n " em " tho^i

Xua^n qua , ha. to*'i , thu , do^ng de^'n

Cu*' ba'm theo anh , suo^'t nga`y hoa`i rolleyes.gif

Kho^ng bie^'t sao de^? bo? he^'t da^y


TramHuong o*i , em nghi~ sao ve^` ba`i tho* cu?a anh ... Cha('c la` kho^ng hay la('m pha?i kho^ng . Em co' go'p y' gi` kho^ng ? smile.gif

Ba.n na`o co' y' kie^'n , xin mo*`i va`o da^y tranh lua^.n , CLNT mong
die^~n da`n luo^n du*o*.c vui ve? nha . smile.gif

CLNT
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #5952 · Replies: 35 · Views: 69,949

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Aug 27 2005, 02:16 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Con ga'i nha` ai de.p ho*'p ho^`n

Nghi~ hoa`i ma` nghi~ cu~ng kho^ng ra rolleyes.gif

Pha^'n ho^`ng , son mo^i , cu`ng khoe sa('c

Tra('ng , do? , va`ng , den ma~i theo ngu*o*`i


Anh convoiyeuco o*i , CLNT kho^ng bie^'t lua^.n ve^` con ga'i , vi` CLNT kho^ng co' nhie^`u kinh nghie^.m ne^n mong anh tho^ng ca?m nha . Tha^'y anh lua^.n ma('c cu*o*`i qua' ne^n CLNT Reply theo cho vui


Con ga'i ma` kho^ng co' tre^n do*`i

Kho^? tha^n di ti`m ... cu~ng kho^ng ra

Ti`m hoa`i suo^'t do*`i , anh cha(?ng tha^'y

Kho^? dau mo^.t kie^'p ... la`m con trai rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #5439 · Replies: 3 · Views: 11,302

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Aug 27 2005, 01:38 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770La^'y cho^`ng thi si~ tha^'y ma` ghe^

Nhi`n quanh mo^.t cho^'c mo*'i bie^'t te^

Ba.n be` khuye^n ra(n kho^ng ne^n la^'y

" Tho^i thu*? mo^.t la^`n de^? bie^'t hay "Cho^`ng da^u cha(?ng tha^'y , qua' bo* vo*

Ho*` hu*~ng suo^'t nga`y ... " Tho* , a(n , ngu? "

Tho^i ro^`i nga`y a^'y da~ xa xo^i rolleyes.gif rolleyes.gif

Ba^y gio*` tro`n ma('t , nghi~ thu*o*ng mi`nhCo' mo^.t o^ng cho^`ng la`m Thi si~

La` kho^? ca? do*`i do' , em o*i rolleyes.gif

Ho^`i na`o nghi~ la.i ... cho anh bie^'t

La^'y cho^`ng nhu* the^' , co' vui kho^Ng ?smile.gif smile.gif smile.gif Kho^ng bie^'t trong da^y co' ai sa('p la^'y cho^`ng la` thi si~ chu*a , ne^'u ai sa('p co' thi` cho CLNT bie^'t nha ...
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #5438 · Replies: 35 · Views: 69,949

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Aug 15 2005, 01:00 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Co' pha?i Me. co`n do' Me. o*i

Ngo^`i da^y con u*o*'c tha^'y Me. hoa`i

Ba^.n bi.u co^ng vie^.c la`m kho^ng he^'t

Con muo^'n lo*'n nhanh giu'p Me. nha

Nho? xi'u , chi? ho.c , cho*i , a(n , ngu?

Suo^'t nga`y chi? la`m kho^? Me. tho^i

Me. nhi`n Me. no'i : " Con ha~y nho*' !

Ho.c nhie^`u con nhe' , Me. ke^` be^n "


CLNT xin go*?i ba`i tho* na`y cho nhu*~ng ngu*o*`i con di ho.c , chu'c ca'c ba.n co' mo^.t na(m ho.c tha^.t to^'t . Tra^`m o*i , ra'ng le^n nhe' , Me. kho^ng bao gio*` bo? em da^u . Em la` nie^`m hi vo.ng , nie^`m kha't khao cu?a Me. do' . Chu'c em ho.c gio?i
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #5206 · Replies: 8 · Views: 18,601

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Aug 7 2005, 11:09 PM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Me. o*i , gio*` Me. no*i da^u

Mo^.t lo`ng con da~ ngo'ng tro^ng bao nga`y

Mo^~i lu'c nghe tie^'ng Me. hie^`n

Lo`ng con a^'m a'p vui sao la. thu*o*`ng

Mong luo^n co' Me. ke^` be^n

Con da^y sung su*o*'ng ca? do*`i kho' que^n

Ca?m gia'c Me. ye^u thuong ga^`n

Me. o*i , con nho*' nhu*~ng lo*`i Me. khuye^n
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #5094 · Replies: 8 · Views: 18,601

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Aug 3 2005, 09:01 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Di ma~i de^? ti`m mo^.t hi`nh bo'ng

Ma` co' tha^'y da^u da^'u cha^n ngu*o*`i

Bie^'t the^' nhu*ng va^~n mong , hi vo.ng

De^? ngu*o*`i ngoa?nh ma(.t ... lie^'c nhi`n to^i


Ngu*o*`i a^'y gio*` da^y o*? no*i da^u

Co' ha.nh phu'c cha(ng cho^'n que^ nguoi`

Mong em ma.nh khoe? va` vui ve?

Nguoi` nho*' mong anh , co' hay kho^ng rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gifCLNT dua` tho^i , chu*' co' ai ma` nho*' mong de^'n CLNT chu*'

  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #5022 · Replies: 5 · Views: 10,975

ChanhLongNhoThuo...
Posted on: Jul 29 2005, 05:20 AM


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770Do*`i so^'ng vo^'n co' du? sa('c ma`u

Nhu*ng sao ti`nh ye^u chi? co' mo^.t

Do' la` tra('ng , va`ng , hay ti'm , do?

Mo^.t ma`u tho^i , mong ba.n cho.n du`m

Ti`nh ye^u du*o*.c xa^y du*.ng tu*` da^u ?

Tie^`n ba.c , quye^`n lu*.c hay thu*' kha'c

Cha('c kho' no'i , nhu*ng ra^'t de^~ ti`m

Do' la` nhi.p da^.p cu?a tra'i tim


Kho^ng bie^'t CLNT nghi~ du'ng kho^ng nu*~a , xin he.n Forums khi kha'c nha , mong sao cho mo.i nguoi` de^`u ti`m du*o*.c ha.nh phu'c khi o*? be^n nguoi` ye^u
  Forum: Romantic Corner · Post Preview: #4971 · Replies: 6 · Views: 14,841

2 Pages V   1 2 >

New Posts  New Replies
No New Posts  No New Replies
Hot topic  Hot Topic (New)
No new  Hot Topic (No New)
Poll  Poll (New)
No new votes  Poll (No New)
Closed  Locked Topic
Moved  Moved Topic
 

- Lo-Fi Version Time is now: 20th January 2020 - 11:06 PM