Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Invision Power Board _ End Game: Tàn Cuộc _ Pháo, Mã thắng 1 Xe

Posted by: phuongtexas Nov 9 2011, 01:11 AM

Pháo và Mã hãm Xe và Tướng, ép dần đến thắng cuộc. Thế cờ này tương truyền của 1 vị quan nhà Nguyễn và 1 cô gái Huế trong 1 gia trang trên xứ Huế.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)