Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Ván cờ tàn "Mã chốt thắng Sĩ Tượng Bền"
Invision Power Board > XiangQi Corner: Góc Cờ Tướng > End Game: Tàn Cuộc
ilovevn84
  • Hình 1: Hình thế ban đầu và các nước buộc
  • Hình 2.1: Biến chốt tấn, VS cặp sĩ giữ nguyên vị trí
  • Hình 2.1.1: Biến chốt tấn, VS cặp sĩ giữ nguyên vị trí
  • Hình 2.1.2: Biến chốt tấn, VS cặp sĩ giữ nguyên vị trí
  • Hình 2.1.3: Biến chốt tấn, VS cặp sĩ giữ nguyên vị trí
  • Hình 2.2: Biến chốt tấn, VS sĩ 5 thoái 6
ilovevn84
Xe VS mã va 2 sĩ
ilovevn84
Fen: 2C1kab2/4a4/9/p1P3p1p/4P4/6P2/P4r2P/1cNnBA1R1/9/c4KB2 r
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.