Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6
Invision Power Board > XiangQi Corner: Góc Cờ Tướng > Weekly Puzzle Contest Corner: Giải Cờ Thế Hàng Tuần
Pages: 1, 2
mayngusac
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please preview your post to check make sure your post is correct. Once you click Add Reply you will not see your post. Good Luck to all!!!!

Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy. Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải. Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
TD430CLK
1. H8+6
2. R3+2
3. H6-5
4. R3-1
5. R3-1
6. R3-5
7. R5+2
8. H5-3
9. H3+2
10. R5-3
11. R5+2
12. H2-3
vu65
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


Co hoa.
vvau
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


vothuongtim
Em giai thu nha

1 H8+6
A6 - 5
2 R3+2
K6+1
3 H6 - 5
E3+5
4 R3- 1
K6+1
5 R3-1
K6-1
6 R3.5
A5+4
7 R5+2
K6+1
8 H5-3
K6-1
9 H3+2
K6+1
10 R5-3
A4-5
11 R5+2
H3-4
12 H2-3
vothuongtim
Do? Win qua' phai ko biggrin.gif hiihhihihiiiiiiiiiiiiiii
zippo
Toi nhgi la` van co nay` hoa` nhu sau:
1. R3+2 K6+1
2. R3-1 K6-1
3. H8+6 A6-5
4. H6-5 K6.5
5. R3+1 A5-6
6. H5+3 K5.4
7. R3.4 K4+1
8. R4-3 K4-1
9. R4.6 K4.5
10. R6.4 K5.4
11. R4+3 K4+1
12. R4-3 K4-1
13. R4.6 K4.5
14. R4.6 K5.4
15. R4+3 K4+1
16. R4-3 K4-1

QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 12:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


meobatchuot
1.H8+6 A6-5
2.R3+2 K6+1
3.H6-5 E3+5
4.R3-1 K6+1
5.R3-1 K6-1
6.R3.5 A5+4
7.R5+2 K6+1
8.H5-3 K6-1
9.H3+2 K6+1
10.R5-3 A4-5
11.R5+2 H3-4
12.H2-3
RED WON
kydao112222
biggrin.gif di truoc thang,lam sao lay giai day?tui giai ra roi do...
hvtc_k42
lan dau giai dc co the biggrin.gif
doccocaubai
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:30 PM)


*co hoa oi neu chieu ma hoai luat cho phep
(1) H8+6 A6-5 (2) R3+2 K6+1 (3) R3-1 K6-1 (4) R3.5 H8-7 (5) R5.1 K6.5 (6) H6-4 K5.6 (7) H4+2 K6.5 (8) H2-4 K5.6 (9) H4+6 K6.5 (10) H6-4 K5.6
bo_quyen
1.h8+6 a6-5
2.r3+2 k6+1
3.h6-5 e3+5
4.r3-1 k6+1
5.r3-1 k6-1
6.r3.5 e1+3
7.r5.3 e3-5
8.r3.5 a5+4
9.r5+2 k6+1
10.h5-3 k6-1
11.h3+2 k6+1
12.r5-4 c1-4
13.h2+3 c1.7
14.r5.4 k6.5
15.r4.3 a4-5
16.r3+3 k5.4
17.h3-5 k4-1
18.h5-6 k4+1
19.h6+8 k4.5
20.h8+7 k5.6
21.r3-1 k6-1
22.r3-1 k6+1
23.h7-6 k6.5
24.h6+5 k5-1
25.r3.5 k5.4
26.h5-4 k4+1
27.r5+2 r1-2
28.h4+5 r1-4
29.h5-3 r1+3
30.h3+5 r1-3
31.h5-7 r1+3
(hoa)
Lao_ton
Do tien thang win
Lao_ton
Xe tien thang win
1.R3+2
K6+1
2.R3-1
K6-1
3.H8+6
A6-5
4.R3+1
K6+1
5.H6-5
E3+5
6.R3-1
K6+1
7.R3-1
K6-1
8.R3.5
A5+4
9.R5+2
K6+1
10.H5-3
K6-1
11.H3+2
K6+1
12.R5-3
A4-5
13.H2+3
K6-1
14.R5.4
A5+6
15.R4+1
red win wink.gif
Tsunami2612
Đỏ đi trước, theo tôi thì ván cờ này hòa
R3+2 ,K6+1
R3-1 , K6-1
H8+6 , A6-5
H6-5 , K6.5
R3+1 , A5-6
H5+3 , K5.4
R3.4 , K4+1
H3-5 , K4+1
R4-2 , E3+5
R4+2, E3-5
...............

Đến đây đỏ nhất cách nhất chiếu nên hòa
congarung
Theo tôi thì ván cờ này cờ xanh thắng
congarung
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet> 1.R3+2 K6+1 2.H8+6 A6-5 4.R3-1 K6+1 5.R3-1 K6-1 6.R3.5

* ĐẾN ĐÂY NẾU CỜ XANH ĐI

A5+4

THÌ CỜ XANH THUA

7.R5+2 K6+1 8.H5-3 K6-1 9.H3+2 K6+1 10.R5-3 A4-5 11.H2+3 K6-1 12.R5.4 A5+6 13.R4+1 ( RED WON )

* CÒN NẾU CỜ XANH ĐI

E1-3

THÌ CỜ XANH THẮNG

7.R5.2 E3+5 8.R2.5 A5+4 9.R5+2 K6+1 10.H5-3 K6-1 11.H3+2 K6+1 12.R5-3 C1-4 13.H2+3 C1.7 14.R5.4 K6.5 15.R4.3 A4-5 16.R3+2 A5-6 17.R3-1 K5-1 18.R3-2 R1-4 19.R3.5 R1.5 20.R5+2 K5+1

NÓI CHUNG LÀ CÒN NHIỀU CÁCH ĐÁNH NHƯNG NẾU CỜ XANH CẨN THẬN THÌ CỜ XANH SẺ THẮNG


*


congarung
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:30 PM)
1.R3+2 K6+1 2.H8+6 A6-5 4.R3-1 K6+1 5.R3-1 K6-1 6.R3.5 * ĐẾN ĐÂY NẾU CỜ XANH ĐI A5+4 THÌ CỜ XANH THUA 7.R5+2 K6+1 8.H5-3 K6-1 9.H3+2 K6+1 10.R5-3 A4-5 11.H2+3 K6-1 12.R5.4 A5+6 13.R4+1 ( RED WON ) * CÒN NẾU CỜ XANH ĐI E1-3 THÌ CỜ XANH THẮNG 7.R5.2 E3+5 8.R2.5 A5+4 9.R5+2 K6+1 10.H5-3 K6-1 11.H3+2 K6+1 12.R5-3 C1-4 13.H2+3 C1.7 14.R5.4 K6.5 15.R4.3 A4-5 16.R3+2 A5-6 17.R3-1 K5-1 18.R3-2 R1-4 19.R3.5 R1.5 20.R5+2 K5+1 NÓI CHUNG LÀ CÒN NHIỀU CÁCH ĐÁNH NHƯNG NẾU CỜ XANH CẨN THẬN THÌ CỜ XANH SẺ THẮNG
*
xe_phao_tot
1. R3+2
K6+1
2. R3-1
K6-1
3. H8+6
A6-5
4. R3+1
K6+1
5. H6-5
E3+5
6. R3-1
K6+1
7. R3-1
K6-1
8. R3.5
A5+4
9. R5+2
K6+1
10. H5-3
K6-1
11. H3+2
K6+1
12. R5-3
A4-5
13. H2+3
K6-1
14. R5.4
A5+6
15. R4+1

Red win

Do? tha('ng
xe_phao_tot
1. R3+2
K6+1
2. R3-1
K6-1
3. H8+6
A6-5
4. R3+1
K6+1
5. H6-5
E3+5
6. R3-1
K6+1
7. R3-1
K6-1
8. R3.5
E1-3
9. R5.2
A5-4
10. R2.5
A5-4
11. R5+2
K6+1
12 H5-3
K6-1
13. H3+2
K6+1
14. R5.6
K6.5
15. R6.5
K5.4
16. R5-1
C1-2
17. H2-4
C1.5
18. R5-2
R1-3
19. R5.9
K4-1
20. R9.6

Red win
do? tha'ng
ghiop
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*yes..problem solved. laugh.gif
ghiop
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*Just to make sure, here are the answers:
#1
Start
1. H8+6 A6-5
2. R3+2 K6+1
3. H6-5 E3+5
4. R3-1 K6+1
5. R3-1 K6-1
6. R3.5 A5+4
7. R5+2 K6+1
8. H5-3 K6-1
9. H3+2 K6+1
10. R5-3 A4-5
11. R5+2 H3-4
12. H2+3----->RED WON.

#2
Start
1. H8+6 A6-5
2. R3+2 K6+1
3. H6-5 E3+5
4. R3-1 K6+1
5. R3-1 K6-1
6. R3.5 E1+3
7. R5.3 E3-5
8. R3.5 A5-4
9. R5+2 K6+1
10. H5-3 K6-1
11. H3+2 K6+1
12. R5.6 K6.5
13. R6.5 K5.4
14. R5-1 C1-2
15. H2-4 C1.5
16. R5-2 R1-3
17. R5.6 K4.5
18. R6+1----->RED WON
Tsunami2612
Theo mình ván cờ này đỏ đi trước hòa:
1.R3+2,K6+1
2.R3-1,K6-1
3.H8+6,A6-5
4.H6-5,K6.5
5.R3+1,A5-6
6.H5+3,K5.4
7.R3.4,K4+1
8.R4-1,K4-1
9.H3-5,K4.5
10.H5+3,K5.4
..................
hòa
mọi cách đi khác của xanh hay đỏ đều dẫn đến kết cục bại
journey
what is the question?
bigoccean
smile.gif
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:30 AM)


*


bluebabie44
Red Wins
1. H8 +6
A6-5
2. R3+2
K6+1
3. H6-5
E3+5
4. R3-1
K6+1
5. R3-1
K6-1
6. R3.5
A5+4
7. R5+2
K6+1
8. H5-3
K6-1
9. H3+2
K6+1
10. R5-3
A4-5
11. R5+2
H3-4
12. H2-3
RED WON
drymit
H8+6 A6-5 , R3+2 K6+1 , H6-5 E3+5 , R3-1 K6+1 , R3-1 K6-1 , R3.5 E1-3 , R5.3 E3+5 , R3.5 A5-4 , R5+2 K6+1 , H5-3 K6-1 , H3+2 K6-1 , H3-2 K6+1, R5.6 K6.5, R6.5 K5.4 , R5-1 C1-2 , H2-4 C1-5, R5-2 R1-3, R5.9 K4-1 , R9.6 (Red Won)
drymit
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*H8+6 A6-5 , R3+2 K6+1 , H6-5 E3+5 , R3-1 K6+1 , R3-1 K6-1 , R3.5 E1-3 , R5.3 E3+5 , R3.5 A5-4 , R5+2 K6+1 , H5-3 K6-1 , H3+2 K6-1 , H3-2 K6+1, R5.6 K6.5, R6.5 K5.4 , R5-1 C1-2 , H2-4 C1-5, R5-2 R1-3, R5.9 K4-1 , R9.6 (Red Won)
drymit
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


hvtc_k42
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


hvtc_k42
draw
SAIG0N
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


ndp1260
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)
*
1. R3+2 K6+1 2. H8+6 A6-5 3. R3-1 K6-1 4. H6-5 K6.5 5. R3+1 A5-6 6. H5+3 K5.4 7.H3-5 K4.5 8. K5.4 (Hoà) hoặc 7. R3.4 K4+1 8. H3-5 K4+1 9. R4-2 E3+5 10. R4+2 (Cung hoa)
newguy48375
sad.gif co Hue.
vuhaobg
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


hoa ne
1.R3+2
K6+1
2.R3-1
K6-1
3.H8+6
A6-5
4.R3+1
K6+1
5.H6-5
E3+5
6.R3-1
K6+1
7.R3-2
K6-1
8.R3+2
K6+1
kyma_votinh
1. h8+1 a6-5 2. r3+2 k6+1 3. h6-5 e3+5 4. r3-1 k6+1 5. r3-1 k6-1 6. r3.5 e1+3 7. r5.3 e3-5 8. r3.5 a5+4 9. r5+2 k6+1 10.h5-3 k6-1 11.h3+2 k6+1 12.r5-4 c1-4 13.h2+3 c1.7 14.r5.4 k6.5 15.r4.3 a4-5 16.r3+3 k5.4 17.h3-5 k4-1 18.h5-6 k4+1 19.h6+8 k4.5 20.h8+7 k5.6 21.r3-1 k6-1 22.r3-1 k6+1 23.h7-6 k6.5 24.h6+5 k5-1 25.r3.5 k5.4 26.h5-4 k4+1 27.h4-5 k4-1 28.h5+7 k4-1 29.r5.1 k4.5 30.r1.5 k5.4(hoa) tuong xanh ko dam k5.6 vi nhu vay h7+6 k6+1;r5.2 k6.5;r2+2 k5+1;h6+4 k5.6;r2.5 do thang
songvedem
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:30 AM)


*


1.R3+2 K6+1
2.R3-1 K6-1
3.H8+6 A6-5
4.R3+1 K6+1
5.R3-1 K6-1
6.R3.5 H8-7
7.R5-3 K6+1
8.H6-5 E3+5(do thua)
cho du` di nhu the na`o thi do van thua thi cham hon den nhieu nuoc
quachcaca
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)

Bai toan chia lam 2 truong hop o buoc 3 - I la:

II la:

Game Over

*
waterman04
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


quachcaca
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)

*


quachcaca
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)

Do di truoc thang

Post mai ko dc buc wa'

*
quachcaca

Lời giải cuối cùng cho ván này là đỏ đi trước tất thắng

quachcaca
                     
loveyou19761981
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:30 PM)


*Do Thang ! Red Win ! Tra Loi ! Reply !
1.R3+2 K6+1
2 R3-1 K6-1
3 H8+6 A6-5
4 H6-5 K6.5
5 R3+1 A5-6
6 H5+3 K5.4
7R3.4 K4+5
8 R4-3 K4-1
9 R4.6 K4.5
10 R4.2 K5.4
11 R2+3 K4+1
12 R2-1 K4-1
13 H3-5 K4.5
14 H5+7 K5.6
15 R2+1 K6+1
16 R2-3 K6-1
17 R2.4 K6.5
18 R4.6 K5.6
19 R6+3 K6+1
20 H7-5 K6.5
21 H5+3 K5+1
22 R6.5 K5.4
23 H3+4 K4-1
24 R5.7 K4.5
25 H4-3 K5.4
26 R7-3 K4-1
27 R7.6 K4.5
28 R6.4 K5.4
29 R4+3 K4+1
30 H3-5 K4.5
31 H5+7 K5+1
32 R4.5 K5.6
33 H7+6 K6-1
34 R5-3 K6-1
35 H6-5 K6+1
36 H5-3 K6-1
37 R5+2 H3-4
38 H3+2 RED WIN DO THANG !! unsure.gif laugh.gif

quachcaca
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)

Nếu được dùng cách: nhất cách nhất chiếu thì hoà


*


NamCucKyThu
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


h8+6 a6-5
r3+2 k61
h6-5 e3+5
r3-1 k6+1
r3-1 k6-1
r3.5 a5+4
r5+2 k6+1
h5-3 k6-1
h3+2 k6+1
r5-3 a4-5
r5+2 h3-4
h2+3
ngu_hon_bo
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)


*


1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. R3+1 K6+1 5. H6-5 E3+5 6. R3-1 K6+1 7. R3-1 K6-1 8. R3.5 A5+4 9. R5+2 K6+1 10. H5-3 K6-1 11. H3+2 K6+1 12. R5-3 A4-5 13. H2+3 K6-1 14. R5.4 A5+6 15. R4+1 Red won
ngu_hon_bo
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)


*


1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. R3+1 K6+1 5. H6-5 E3+5 6. R3-1 K6+1 7. R3-1 K6-1 8. R3.5 A5-6 9. H5+3 A6+5 10. H3+2 K6-1 11. R5+1 P4+1 12. H2-3 Red won
ngu_hon_bo
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)


*


1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. R3+1 K6+1 5. H6-5 E3+5 6. R3-1 K6+1 7. R3-1 K6-1 8. R3.5 E1-3 9. R5.7 E3+5 10. R7.5 C1-5 11. R5.7 K6-1 12. R7+2 A5-4 13. R7.6 Red won
ngu_hon_bo
QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. R3+1 K6+1 5. H6-5 E3+5 6. R3-1 K6+1 7. R3-1 K6-1 8. R3.5 E1-3 9. R5.7 E3+5 10. R7.5 A5-6 11. R5+2 K6+1 12. H5-3 K6-1 13. H3+2 K6+1 14. R5.4 K6.5 15. R4.5 K5.4 16. R5-1 C1-2 17. H2-4 C1.5 18. R5-2 R1-3 19. R5.6 K4.5 20. R6+1 Red won
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.