Lie^u Trai

Nu+?a dde^m thu+'c gia^'c tho+? da`i
Nguo+`i xu+a nay dda~ tuye^`n dda`i xa xo^i
-Do+`i anh ma^y nuo+'c no^?i tro^i
Va^~n ha(`ng luu+ luye^'n phai pho^i cuo^.c ti`nh
Co+n gio' nhe. , go+.n bo'ng hi`nh
Gia^.t mi`nh ti?nh la.i chi? mi`nh bi ai
Co`n dda^u gia^'c mo^.ng Lie^u Trai
Co`n dda^u gia^y phu't ke^` vai trao ti`nh .


ChuUt_Cali