"Quỉ thúc" Dương Quan Lân tiên thắng Trương Chấn Hoa trong 1 ván cờ độ tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 1959: