Pháo và Mã hãm Xe và Tướng, ép dần đến thắng cuộc. Thế cờ này tương truyền của 1 vị quan nhà Nguyễn và 1 cô gái Huế trong 1 gia trang trên xứ Huế.