Help - Search - Members - Calendar
Full Version: 11 - TAM BỘ HỔ CÔNG TRUNG PHÁO
Invision Power Board > XiangQi Corner: Góc Cờ Tướng > Traps Within Open Method: Những Cạm Bẫy Trong Khai Cuộc
phieulang
Như hình trên, ta thấy khi bên Xanh xuất Xa bắt Pháo, Đỏ có 3 khả năng đối phó như sau:

A. Mã 8 tấn 7
B. Xa 9 tấn 2
C. Pháo 8 bình 7
phieulang
Phương Án A

Đến đây, Xanh hơn quân thắng thế.

Sau nước thứ 4, Xanh đe dọa sẽ chơi Pháo 6 tấn 5 bắt chết quân hoặc Pháo hoặc Mã, nên Đỏ lên Sĩ.
phieulang
Phương Án B

Đến đây, Đỏ không có cách nào chạy thoát Xa khỏi tầm sát hại của nước Xanh chơi Pháo 8 bình 1.

Nước thứ 4, khi đưa Xa lên chỗ kẹt thì lập tức bị uy hiếp ngay bằng nước Chốt 1 tấn 1.
phieulang
Phương Án C

Đến đây, Xanh hơn quân thắng thế.

Nước thứ 12, nếu Pháo 5 thối 1 thay vì Chốt 7 bình 6, tất nhiên Xanh sẽ Mã 3 tấn 4


** Nếu Đỏ áp dụng phương án xuất quân từ từ và chặt chẽ chơi Mã 8 tấn 9. Xanh không nên ra Xa (Xa 1 bình 2) và sẽ bất lợi như sau: Xa 1 bình 2, Xa 9 bình 8, Pháo 8 bình 6, Pháo 8 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Pháo 8 bình 7, Tượng 3 tấn 5, Xa 8 tấn 9, Mã 3 thối 2, Pháo 5 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5: Đỏ hơn Chốt, có ưu thế.
PhamGiaVoKiem
QUOTE(phieulang @ Apr 21 2005, 05:31 PM) *
<span style='color:red'>Phương Án A</span>

<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="movelist" VALUE="1.C2.5 H2+3 2.H2+3 C2.1 3.R1.2 R1.2 4.H8+7 C8.6 5.A4+5 R2+6 6.R9+2 C6+2 7.P9+1 C6.3 8.A5+6 P1+1 9.P7+1 P1+1 10.R9+2 C3+3 11.C5.7 R2+1 12.C7+4 E7+5 13.A6+5 R2-4 14.C7.3 P5+1 15.C3-2 H3+1">
<param NAME="gameinfo" VALUE="TAM BỘ HỔ CÔNG TRUNG PHÁO">
<param NAME="redplayer" VALUE="Đỏ">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Xanh">
</applet>

<span style='color:blue'>Đến đây, Xanh hơn quân thắng thế.

Sau nước thứ 4, Xanh đe dọa sẽ chơi Pháo 6 tấn 5 bắt chết quân hoặc Pháo hoặc Mã, nên Đỏ lên Sĩ.</span>

Bạn ơi, giả dụ như nước thứ 11 bên Tiên không đi Pháo 5 bình 7 ăn Pháo quá gấp mà chỉ đi Pháo 2 bình 1 nhẹ nhàng thôi thì bên Hậu sẽ xử lí như thế nào tiếp theo hả bạn?
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.